INTERVJU Las­se Öv­ling är den nya ra­di­opsy­ko­lo­gen.

Las­se Öv­ling är den nya ra­di­opsy­ko­lo­gen.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Jo­nas Matts­son

Ef­ter sju år läm­nar Al­lan Lin­nér över rol­len som ra­di­opsy­ko­log i Sve­ri­ges Ra­dio P1 till Las­se Öv­ling.

Be­rät­ta kort: Vem är du?

– Det är den dju­past ex­i­sten­ti­el­la frå­gan vi kan stäl­la. Jag är 68 år och har ar­be­tat som psy­ko­log i he­la mitt liv. Jag bör­ja­de lä­sa psy­ko­lo­gi ef­ter gym­na­si­et och ar­be­tar med in­di­vi­der, grup­per och or­ga­ni­sa­tio­ner, sä­ger Las­se Öv­ling.

– Jag har myc­ket fri­tids­in­tres­sen och hål­ler på med oli­ka kul­tur­pro­jekt. Just nu pro­du­ce­rar jag en ama­tör­te­a­ter­fö­re­ställ­ning med Te­a­ter­skep­pet i Väs­ter­vik där jag bor.

Hur på­ver­kar te­a­tern ditt ar­be­te som psy­ko­log?

– Vi be­hö­ver va­ra i sam­man­hang där vi ut­veck­las. Det är in­te så en­kelt att ut­veck­las på sin kam­ma­re. Man kan lä­sa böc­ker och me­di­te­ra men vi be­hö­ver sam­man­hang där vi kan stret­cha vår för­må­ga och vå­ga ta mer plats. Det tyc­ker jag att te­a­tern är en fan­tas­tisk form för, för­u­tom den konst­när­li­ga de­len av att för­med­la en be­rät­tel­se, som är ett an­nat djupt in­tres­se hos mig. Be­rät­tel­sens be­ty­del­se är på­tag­ligt i te­a­ter men även i te­ra­pi.

– Jag upp­munt­rar in­te ba­ra be­rät­tan­det för and­ra ut­an även för sig själv. Vem ska­par jag i stun­den när jag be­rät­tar om mig själv? Hur på­ver­kar jag mig själv och om­giv­ning­en?

Du är ge­stalt­te­ra­peut: Hur kom­mer lyss­nar­na att mär­ka det?

– Ge­stalt­te­ra­pin byg­ger på ex­i­sten­ti­a­lis­tisk grund, men även på hjärn­forsk­ning och vad som sker fy­si­o­lo­giskt. Där finns även en ös­ter­ländsk in­flu­ens med med­ve­ten när­va­ro, mind­ful­ness. Det jag an­vän­der i min te­ra­pi är fram­för allt att kom­ma till­ba­ka till nu­et i re­flek­tio­nen, att kun­na fånga upp fi­gu­rer ut det för­gång­na i nu­et.

Och be­rät­tan­det?

– Det jag be­to­nar i be­rät­tel­sen är att just lyss­na på sig själv i stun­den. Jag kom­mer att job­ba lång­samt, lå­ta sa­ker ta tid och fi­gu­rer trä­da fram. In­te va­ra så fo­ku­se­rad på en di­rekt lös­ning, ut­an att ge möj­lig­het till per­spek­tiv­skif­ten, och att kopp­la ihop krop­pen med upp­märk­sam­he­ten och vad som hän­der i tan­ken.

31 JA­NU­A­RI Då sänds det förs­ta av­snit­tet av Ra­di­opsy­ko­lo­gen i P1 med Las­seÖv­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.