Pa­ris­syndro­met. Rekry­te­rings­kri­te­ri­er och so­ci­a­la me­di­ers på­ver­kan.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

Fa­ci­al feed­back- hy­po­te­sen in­ne­bär att käns­lor fram­kal­las ut­i­från de an­sikts­ut­tryck man gör. Den mest kän­da stu­di­en ge­nom­för­des 1988. För­söks­per­so­ner­na fick ha en pen­na i mun­nen – an­ting­en mel­lan tän­der­na så att de tving­a­des till ett le­en­de, el­ler mel­lan läp­par­na så att an­sikts­ut­tryc­ket blev surt – och be­dö­ma skämt­teck­ning­ar. De som ha­de pen­nan mel­lan tän­der­na och ofri­vil­ligt log, tyck­te att teck­ning­ar­na var ro­li­ga­re.

Men när experimentet skul­le upp­re­pas 2016 blev re­sul­ta­ten an­norlun­da. Re­pli­ke­rings­stu­di­en om­fat­ta­de 17 labb och 1 894 del­ta­ga­re, men ba­ra nio av lab­ben fick re­sul­tat som lik­na­de dem i ur­prungs­stu­di­en.

Och in­te hel­ler re­pli­ke­rings­stu­di­en kla­ra­de sig un­dan kri­tik, ef­tersom den in­te på al­la punk­ter följt ori­gi­nal­stu­di­en – bland an­nat spe­la­des del­ta­gar­na in. Det led­de till yt­ter­li­ga­re en re­pli­ke­ring, där ba­ra hälf­ten av del­ta­gar­na fil­ma­des. Re­sul­ta­tet blev då att de som in­te fil­mats fak­tiskt upp­vi­sa­de sam­ma re­sul­tat som i ori­gi­nal­stu­di­en, vil­ket ty­der på att fa­ci­al feed­back- hy­po­te­sen stäm­mer. Det gäl­ler ba­ra att man in­te blir fil­mad sam­ti­digt. Men kanske be­hövs en re­pli­ke­ring av re­pli­ke­ring­en av re­pli­ke­rings­stu­di­en för att ve­ta sä­kert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.