Re­pli­ke­ra­de penn­le­en­den. Käns­lor­na och krop­pen.

Fins­ka fors­ka­re har kart­lagt var det känns.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Jo­nas Matts­son

För någ­ra år se­dan ska­pa­de ett fors­kar­lag vid bland an­nat Åbo uni­ver­si­tet en kar­ta över var i krop­pen vi kän­ner grun­daf­fek­ter som ils­ka, räds­la, gläd­je, sorg och skam. Nu har de ut­ö­kat gal­le­ri­et till 100 oli­ka upp­le­vel­ser, från kropps­li­ga upp­le­vel­sen som hung­er till emo­tio­ner som gläd­je och sorg, och vi­da­re till upp­le­vel­ser som käns­lan av att åter­kal­la nå­got ur min­net. Drygt 1 000 per­so­ner del­tog i stu­di­en, som ge­nom­för­des ge­nom ett webb­for­mu­lär, där del­ta­ga­ren sor­te­ra­de käns­lor på oli­ka sätt, bland an­nat ef­ter hur psy­kisk el­ler fy­sisk käns­lan är, lik­som var och hur starkt den upp­lev­des i krop­pen.

Del­ta­gar­na fick även ange hur myc­ket de upp­lev­de att de kun­de kon­trol­le­ra käns­lan – lät­tast att kon­trol­le­ra var po­si­ti­va emo­tio­ner och käns­lor kopp­la­de till kog­ni­tion, me­dan upp­le­vel­ser kopp­la­de till sjuk­dom och ne­ga­ti­va emo­tio­ner var svå­rast att kon­trol­le­ra. I en an­nan del av stu­di­en fick de mar­ke­ra på en kropps­sil­hu­ett var i krop­pen de oli­ka käns­lor­na upp­lev­des.

Även om var­je käns­la fick sin uni­ka kropps­sig­na­tur så kun­de fors­kar­na se att psy­ko­lo­giskt be­släk­ta­de käns­lor ock­så ha­de lik­nan­de kropps­li­ga sen­sa­tio­ner. Det kan en­ligt fors­kar­na för­kla­ra var­för vi kan ha svårt att sär­skil­ja om vi är till ex­em­pel ar­ga el­ler räd­da.

Ils­kaRäds­laPa­nikBe­rus­ningSkamSkuldNer­vo­si­tetLeds­en­hetStressDe­pres­sionRö­rel­seVi­ta­li­tetGläd­jeTän­kan­deOr­gasmKär­lekBe­härsk­ning KROPPSSCANNING Del­ta­gar­na i stu­di­en mar­ke­ra­de var i krop­pen de oli­ka käns­lor­naupp­lev­des.Läng­tanVän­tan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.