Si­ri Hel­le

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Si­ri är nyutex­a­mi­ne­rad psy­ko­log och för­fat­ta­re, ak­tu­ell med Smar­ta­re än din te­le­fon (Na­tur & Kul­tur 2019), som du kan lä­sa ett ut­drag ur på si­dan 42. ”När jag skrev boken slog det mig hur många my­ter och miss­för­stånd som cir­ku­le­rar i me­di­er om mo­bi­ler. Många tror att det bäs­ta är att an­vän­da skär­mar så li­te som möj­ligt, när det i själ­va ver­ket hand­lar om att an­vän­da dem vid rätt till­fäl­len till rätt sa­ker. Skriv­pro­ces­sen var en en­da lång aha-upp­le­vel­se.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.