Kristof­fer Pettersson

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Kristof­fer är le­gi­ti­me­rad psy­ko­log och en av för­fat­tar­na till boken I be­fint­ligt skick: Att ta

sig själv på all­var (Na­tur & Kul­tur 2018). På si­dan 50 skri­ver han om Li­sa Feld­man Bar­retts te­o­ri om kon­stru­e­ra­de käns­lor: ”Jag har när­mat mig Li­sas idéer med en bland­ning av in­tres­se och räds­la – den nya vin­keln på käns­lor är spän­nan­de men sam­ti­digt skräm­mer tan­ken på att ett syn­sätt som har va­rit be­ty­del­se­fullt för mig un­der lång tid kan va­ra på väg att fal­la sön­der.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.