So­ci­al stress hos hb­tq-per­so­ner

Modern Psykologi - - INSIKT -

Unga hb­tq-per­so­ner är en grupp med hög risk för psy­kisk ohäl­sa i form av ång­est, de­pres­sio­ner, sömn­svå­rig­he­ter och själv­mordstan­kar. Allt mer forsk­ning ty­der på att det­ta, åt­minsto­ne del­vis kan för­kla­ras av en ut­satt­het för oli­ka ty­per av dis­kri­mi­ne­ring och våld, samt stress över att in­te kun­na va­ra öp­pen med sin kön­si­den­ti­tet och över att bli so­ci­alt iso­le­rad. Det vi­sar forsk­nings­rap­por­ten Häl­sa och livs­vill­kor bland unga Hb­tq-per­so­ner från For­te, som är ett forsk­nings­råd och en stat­lig myn­dig­het un­der So­ci­al­de­par­te­men­tet. Käl­la: For­te.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.