Mind­re en­sam ut­an so­ci­a­la me­di­er

Modern Psykologi - - INSIKT - Käl­la: Jour­nal of So­ci­al and Cli­ni­cal Psycho­lo­gy

Att be­grän­sa an­vänd­ning­en av so­ci­a­la me­di­er kan mins­ka käns­lor av en­sam­het på ba­ra tre vec­kor. Det me­nar fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Penn­syl­va­nia som i en stu­die de­la­de in 143 för­söks­per­so­ner i två grup­per. Den ena fick fort­sät­ta med so­ci­a­la me­di­er som van­ligt, den and­ra fick be­grän­sa sitt an­vän­dan­de till 30 mi­nu­ter om da­gen – den grup­pen rap­por­te­ra­de se­dan mind­re en­sam­hets­käns­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.