Dok­tor Död

Mord & Mysterier - - Innehåll - Gu­nil­la Granqvist

Det var nå­got som in­te

stäm­de med Kathleen Grun­dys tes­ta­men­te. Bort­sett från att det var il­la skri­vet med ba­ra sto­ra bok­stä­ver, så väck­te det miss­tan­kar hos hen­nes dot­ter Ang­e­la Woodruff, ­ef­tersom al­la hen­nes mors till­gång­ar skul­le gå till hen­nes hus­lä­ka­re, Dr Ha­rold Ship­man.

Ad­vo­kat­fir­man ha­de fått tes­ta­men­tet sam­ma dag som den, en­ligt vän­ner­na myc­ket pig­ga, 81-åri­ga kvin­nan hit­ta­des liv­lös i sin var­dags­rums­sof­fa.

Dr Ship­man ha­de gjort ett hem­be­sök hos Kathleen Grun­dy sam­ma mor­gon.

Ang­e­la Woodruff, själv ad­vo­kat, bör­ja­de gö­ra ef­ter­forsk­ning­ar. Hon jäm­för­de sin mors hand­stil, och de två per­so­ner­na som skul­le ha be­vitt­nat do­ku­men­tet och fann att de var för­falsk­ning­ar.

Po­li­sen hit­ta­de se­na­re ett fin­gerav­tryck från Dr Ship­man på tes­ta­men­tet och kun­de kon­sta­te­ra att det var skri­vet på hans egen skriv­ma­skin.

Kathleen Grun­dys kropp ob­du­ce­ra­des och döds­or­sa­ken fast­slogs va­ra en stor mängd mor­fin.

Hus­lä­ka­ren greps 1998 och fal­len som se­na­re av­slö­ja­des sak­nar mot- styc­ke i brit­tisk krim­histo­ria.

Rät­ten slog fast att han gjort sig ­skyl­dig till 15 fall av mord, men po­li­sen häv­dar att det rör sig om långt över 200 of­fer un­der hans 25-åri­ga kar­riär.

Det är fort­fa­ran­de okänt vad som drev lä­ka­ren. En te­o­ri ta­lar för att han upp­lev­de ett trau­ma då han för­lo­ra­de sin mam­ma i lung­can­cer vid unga år och ­be­trak­ta­de hen­ne lång­samt ­ty­na bort med stän­di­ga mor­fin­in­jek­tio­ner mot smär­tan.

Fy­ra år ef­ter sin dom år 2000 häng­de sig 57-åri­ge Ha­rold Ship­man i sin cell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.