Den sista mål­ti­den

Mord & Mysterier - - Innehåll - Gu­nil­la Granqvist

Victor Fe­gu­er

döm­des till dö­den 1961 ­ef­ter att ha kid­nap­pat och mör­dat ­lä­ka­ren ­Ed­ward Bar­tel i ett för­sök att kom­ma över ­dro­ger.

Som sista mål­tid öns­ka­de han en­dast en our­kär­nad oliv, då han hop­pa­des att ett oliv­träd skul­le slå rot och växa ge­nom ho­nom.

Victor Fe­gu­er häng­des den 15 mars 1963. Be­grav­nings­förät­ta­ren såg till att oliv­kär­nan låg i hans ka­vaj­fic­ka då hans kropp la­des i en omärkt grav i det lil­la sam­häl­let Fort Ma­di­son.

Om där står ett oliv­träd i dag för­täl­jer in­te ­histo­ri­en.

Victor Fe­gu­er är den sis­te som av­rät­tats i sta­ten Io­wa.

IA D PE KI I W : to Fo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.