Christi­ne Schür­rer och hämn­den

Mord & Mysterier - - Sveriges Farligaste Kvinnor -

Den då 32-åri­ga tys­kan Christi­ne Schür­rer var ra­san­de ef­ter att pojk­vän­nen läm­nat hen­ne och flyt­tat ihop med en an­nan kvin­na och den­nes två barn i Ar­bo­ga. Kväl­len den 17 mars 2008 åk­te hon till Ar­bo­ga och ring­de på dör­ren. Hon över­föll mam­man med en ham­ma­re och ­dö­da­de se­dan de två bar­nen på ett och tre år.

Ef­ter morden flyd­de hon till Tyskland där hon se­na­re greps på en psyk­kli­nik. ­Schür­rer, som ti­di­ga­re var ostraf­fad, ne­ka­de till mord men bland be­vis­ning­en fanns en över­vak­nings­ka­me­ra från tåg­sta­tio­nen i Ar­bo­ga. Men öv­rig tek­nisk be­vis­ning el­ler vitt­nen sak­na­des.

Un­der rät­te­gång­en för- vå­na­des många av hen­nes up­pen­ba­ra brist på em­pa­ti.

I den rätts­psy­ki­a­tris­ka un­der­sök­ning­en ­be­döm­des hon dock som frisk. Schür­rer ­döm­des till livs­tid ­fäng­el­se och ut­vis­ning.

HD av­slog hen­nes över­kla­gan­de och hon av­tjä­nar nu sitt straff på ett fäng­el­se i Tyskland.

FOTO: CHRISTI­NE SCHÜR­RER

Christi­ne Schür­rer kla­ra­de in­te av att bli av­vi­sad. Det fick för­ödan­de kon­se­kven­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.