Fick ett barn i fäng­el­set

Ted Bun­dy

Mord & Mysterier - - Mördargroupies -

Ame­ri­ka­nen är värl­dens mest kän­da se­ri­e­mör­da­re. Mel­lan 1974 och 1978 våld­tog och mör­da­de han minst 30 kvin­nor, men mör­ker­ta­let an­ses högt och en­ligt ex­per­ter kan det hand­la om ett hund­ra­tal of­fer. Un­der sin fäng­el­se­tid fick Bun­dy ett stort an­tal brev från kvin­nor och 1979 gif­te han sig i fäng­el­set med en kvin­na som han fick en dot­ter med. Ted Bun­dy kal­la­de sig själv för ”the most cold-he­ar­ted son of a bitch you’ll ever me­et” och 1989 av­rät­ta­des han i elekt­ris­ka sto­len i Flo­ri­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.