Mor­det på Ma­ri­nus och Jan­ni Ste­ge­hu­is

Mord & Mysterier - - Gw:s Teorier -

”Tält­mor­det” var myc­ket bru­talt och det hol­länds­ka pa­ret kniv­mör­da­des i sitt tält i Ap­po­jau­re ut­an­för Gäl­li­va­re den 13 ju­li 1984. Po­lis­ut­red­ning­en blev stor och till en bör­jan miss­tänk­tes bland an­nat en 28-årig kropps­byg­ga­re som be­fun­nit sig i när­he­ten men som är död i dag. Quick döm­des för mor­det 1996. Un­der åren som följ­de fick po­li­sen in fle­ra tips kring and­ra tänk­ba­ra gär­nings­män men det an­sågs då som upp­kla­rat.

GW:

Man ska in­te gå över ån ef­ter vat­ten. Det här är san­no­likt en lo­kal för­må­ga som lig­ger bakom. Kropps­byg­ga­ren var in­tres­sant, höggra­digt vålds­be­nä­gen. Gär­nings­man­nen är tro­li­gen miss­bru­ka­re med god lo­kal­kän­ne­dom, ing­en trev­lig fi­gur. Han kän­ner in­te off­ren ut­an det he­la är slump­mäs­sigt och okon­trol­le­rat. Här ha­de fun­nits hygg­li­ga chan­ser att kla­ra upp fal­let om in­te Quick lagt ­hands­kar­na på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.