En mind­re lyc­kad ma­ske­ring

Mord & Mysterier - - Leeds, 1999 - Gu­nil­la Granqvist

Ge­or­ge Ec­kersley, 52, var ­för­tviv­lad. Hans fru De­ni­se ha­de för­svun­nit. Ge­or­ge kon­tak­ta­de po­li­sen och sat­te upp ef­ter­lys­ning­ar i Leeds där de bod­de. Var det nå­gon som ha­de ­in­for­ma­tion om var hon ha­de ta­git vägen?

En per­son hör­de av sig om en märk­lig kvin­na som setts på den när­lig­gan­de bador­ten Cle­et­hor­pes. Sam­ma kvin­na ha­de setts vid en bank­au­to­mat när hon tog ut peng­ar från De­ni­se kon­to.

Ge­or­ge gick ut i ra­di­on och väd­ja­de till hen­ne att hon skul­le hö­ra av sig. Det gjor­de hon ock­så. I ett brev för­kla­ra­de hon var­för hon ha­de gett sig av: ’’Jag har in­te va­rit nå­gon bra hust­ru åt Ge­or­ge. Jag har va­rit otro­gen. Li­vet har bli­vit all­de­les för svårt’’. Någ­ra da­gar se­na­re hit­ta­des

­hen­nes trö­ja i ha­vet. På stran­den låg hen­nes väs­ka jäm­te en tom vod­ka­flas­ka. Allt lu­ta­de mot att hon ha­de be­gått själv­mord.

Det var ba­ra ett pro­blem: De­ni­se dot­ter hävdade att bre­vet in­te var skri­vet av hen­nes mam­ma.

Det dna som hit­ta­des på ku­ver­tet gav hen­ne rätt. Det var näm­li­gen ­Ge­or­ge som ha­de slic­kat på ku­ver­tet.

Ge­or­ge er­kän­de att han ha­de sla­git ihjäl sin fru ef­ter att fått re­da på att hon var otro­gen, styc­kat krop­pen och el­dat upp den på fa­bri­ken där han job­ba­de. Där­ef­ter ha­de han ta­git på sig en pe­ruk och klätt ut sig i ­De­ni­se klä­der för att ge sken av att hon var i li­vet.

Po­li­sen fick tag i Ge­or­ge Ec­kersley pre­cis in­nan han skul­le kli­va på ett plan till Ams­ter­dam 1999.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.