Le­en­det som får blo­det att fry­sa

Mord & Mysterier - - Hopkinton, 2006 - Gu­nil­la Granqvist

Han ha­de flytt

hem till Stor­bri­tan­ni­en på grund av choc­ken, ­sa­de Neil En­twist­le när den ­ame­ri­kans­ka po­li­sen fick tag i ­ho­nom via te­le­fon.

En ja­nu­a­rimor­gon 2006 någ­ra ­vec­kor ti­di­ga­re ha­de han va­rit ute på någ­ra ären­den i den lil­la sta­den ­Hop­kin­ton, Mas­sachu­setts där han bod­de med sin ame­ri­kans­ka fru ­Rachel och de­ras nio må­na­der gamla dot­ter Lil­li­an. När han åter­vän­de till hem­met gjor­de han upp­täck­ten: Bäg­ge två låg dö­da i pa­rets säng. Skjut­na med ett fin­ka­lib­rigt va­pen. Rachel i ­hu­vu­det, bar­net i brös­tet.

I stäl­let för att kon­tak­ta po­li­sen kör­de Neil till Rachels för­äld­rar. Han hävdade se­na­re att han tänk­te ta sitt liv med hjälp av en re­vol­ver som hans svär­far äg­de. Men mo­det svek ho­nom – och i stäl­let köp­te han en en­kel­bil­jett till Stor­bri­tan­ni­en.

Po­lis grep ho­nom i feb­ru­a­ri sam­ma år och han för­des till USA för rät­te­gång. Mord­vap­net var svär­fa­derns re­vol­ver och bar spår av bå­de Neil och Rachel.

Neil En­twist­le vi­sa­de inga käns­lor un­der rät­te­gång­en, ut­om en gång, och hans min var långt ifrån vad man skul­le kun­nat an­ta.

När polisens film på hans fru och barns krop­par vi­sa­des ver­ka­de det för ett ögon­blick som om han skul­le bry­ta ihop. Han höll sin hand över mun­nen, men ingen­ting kun­de döl­ja le­en­det som spe­la­de över hans ­an­sik­te.

Han döm­des till livs­tids fäng­el­se.

Foto: AP

Hu­set där Neil bod­de med sin fru och dot­ter i Hop­kin­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.