Det finns väl­digt få iakt­ta­gel­ser runt mord­plat­sen

Mord & Mysterier - - Vem Mördade Malte? -

Ut­red­ning­en kring Mal­te Johns­son är på fle­ra sätt en po­li­siär mar­dröm.

Den av­skil­da plat­sen och bris­ten på tek­nisk be­vis­ning gör det svå­rut­rett.

– Men får vi in nya tips kom­mer vi att se till att det finns re­sur­ser att ar­be­ta med det igen, sä­ger Ce­ci­lia Bergsten, chef för Grova brott i Hal­land.

Po­li­sen be­hö­ver ha in fler – och fram­förallt kon­kre­ta – tips om mor­det på Mal­te Johns­son.

– Jag vill in­te be­grän­sa det till tips om gär­nings­man­nen, det kan va­ra an­nan in­for­ma­tion som vi kan be­ar­be­ta och som le­der oss fram­åt.

Det så kal­la­de jakt­mor­det är i dag vi­lan­de och man sak­nar fort­fa­ran­de bå­de mord­vap­net, en yxa, och Mal­te Johns­sons eg­na jakt­ge­vär. Plat­sen där mor­det sked­de, ter­räng­en och av­sak­na­den av tek­nis­ka spår gör det ex­tra svårt att ut­re­da.

– I åt­ta av tio fall kän­ner gär­nings­man och of­fer varand­ra. Så är det in­te här. Och det finns dess­utom väl­digt få iakt­ta­gel­ser runt om­kring mord­plat­sen sä­ger Bergsten.

Det fak­tum att Mal­te Johns­son läm­nat tor­net ty­der väl på att han har känt sig trygg med gär­nings­man­nen?

– Ja, det är det mest tro­li­ga. Men vi är in­te be­red­da att sä­ga att vi är säk­ra på det. Vi vet in­te un­der vil­ka be­ting­el­ser som han bör­ja­de klätt­ra ned från jakt­tor­net.

Men man ger sig in­te på en be­väp­nad man hur som helst?

– Nej, det gör man in­te, och det är en del i kom­plex­i­te­ten i det här fal­let. I prin­cip kan man sä­ga att vi in­te av­skri­vit någ­ra te­o­ri­er alls, vi ar­be­tar väl­digt brett. Det är svårt att av­fär­da nå­got som oin­tres­sant när vi har så pass li­te att gå på. Vi har för­stå­el­se för att de an­hö­ri­ga öns­kar att man ska pri­o­ri­te­ra de­ras fall, men vi har ock­så en verk­lig­het som tving­ar oss att pri­o­ri­te­ra. För­hopp­nings­vis kan det dy­ka upp fler tips nu när det skrivs om det, sä­ger Ce­ci­lia Bergsten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.