Les­lie Wil­fred fej­ka­de tvil­ling­fost­rens död

Mord & Mysterier - - Münchhausen By Proxy -

Les­lie Wil­fred, 37, ring­de sin ma­ke Chris från sjuk­hu­set i Ge­or­gia 2008 med ett fruk­tans­värt be­sked: Tvil­ling­ar­na ha­de dött i hen­nes mage.

En be­grav­ning hölls för dem. Fa­milj och vän­ner sörj­de till­sam­mans med Les­lie och Chris. Ultraljuds­bil­der var allt som fanns kvar jäm­te de två ted­dy­björns­for­ma­de ur­nor­na.

Li­vet gick vi­da­re för fa­mil­jen och de kvar­va­ran­de fem bar­nen, men in­te ut­an pro­blem.

Les­lie ha­de fy­ra barn från ti­di­ga­re

­re­la­tio­ner och al­la led av di­ver­se sjuk­do­mar som va­ri­e­ra­de i all­var­lig­hets­grad. Chris ha­de en son.

Les­lie hävdade att hen­nes 13-åri­ge son va­rit tvung­en att av­lägs­na sin gall­blå­sa som li­ten och me­na­de att han be­höv­de en le­ver­trans­plan­ta­tion.

Hen­nes 9-åri­ga dot­ter led av leu­ke­mi, me­na­de Les­lie och hon sa­de sig kö­ra hen­ne till sjuk­hu­set re­gel­bun­det för att hon skul­le få si­na cell­gif­ter. In­sam­lings­bös­sor för dot­terns läkar­kost­na­der stod ut­pla­ce­ra­de run­tom i Tho­masvil­le, Ge­or­gia.

Les­lie påstod ock­så att hen­nes 11-åri­ga dot­ter var ett re­sul­tat av en våld­täkt som ald­rig an­mälts till po­li­sen.

In­nan tvil­ling­ar­nas död hävdade hon att Chris son var en fa­ra för hen­nes oföd­da barn. Po­lis ha­de till­kal­lats.

När so­ci­al­tjäns­ten fick rap­port om att tvil­ling­ar­na var död­föd­da kon­tak­ta­de de po­li­sen som i sin tur kon­tak­ta­de sjuk­hu­set.

På sjuk­hu­set ha­de de ing­en aning om Les­li­es gra­vi­di­tet – hon ha­de ald­rig va­rit på någ­ra kon­trol­ler.

Vi­da­re ut­red­ning­ar vi­sa­de att ing­et sjuk­hus hel­ler ha­de någ­ra pla­ner på att ge­nom­fö­ra nå­gon le­ver­trans­plan­ta­tion på Les­li­es son.

Snart dök ock­så in­for­ma­tio­nen upp att Les­lie ha­de beställt tvil­ling­ar­nas ur­nor fem da­gar in­nan de­ras på­ståd­da död.

När po­li­sen ge­nom­sök­te fa­mil­jens hem upp­täck­te de att Chris son ha­de stängts in var­je natt i en lå­da pla­ce­rad i en gar­de­rob.

Les­lie hävdade att han var far­lig.

Foto: THINKSTOCK

Les­lie Wil­fred lu­ra­de al­la. Hon ha­de ald­rig va­rit gra­vid. Snart vi­da­de det sig att det in­te var det en­da hon ha­de lju­git om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.