Blan­ca Mon­ta­no ma­ni­pu­le­ra­de med sin dot­ters dropp

Mord & Mysterier - - Münchhausen By Proxy -

Bäg­ge Blan­cas barn fick en mys­tisk in­flu­en­sa­lik sjuk­dom och la­des in på sjuk­hus i Tuscon, Ari­zo­na 2011. Hen­nes älds­ta son re­pa­de sig snart. Vär­re var det med den sju må­na­der gamla dot­tern som ver­ka­de fal­la of­fer för den ena ovan­li­ga in­fek­tio­nen ef­ter den and­ra och hon togs till in­ten­siv­vårds­av­del­ning­en.

Den 23-åri­ga mam­man kräv­de att lä­kar­na skul­le gö­ra ett ben­märgs­prov.

Vård­per­so­na­len la­de mär­ke till att flic­kans häl­so­till­stånd för­säm­ra­des var­je gång hen­nes mam­ma ha­de va­rit på be­sök och de be­stäm­de sig för att kon­tak­ta po­li­sen och att in­stal­le­ra en dold ka­me­ra i flic­kans rum.

Över­vak­nings­fil­mer­na vi­sa­de klart och tyd­ligt att Blan­ca Mon­ta­no stop­pa­de nå­len till hen­nes intra­ve­nö­sa dropp i mun­nen. Hon sågs ock­så in­ji­ce­ra slang­en med nå­got.

Ut­an tve­kan be­trak­ta­de per­so­na­len käl­lan till flic­kans sjuk­dom.

När po­li­sen för­bjöd Blan­ca att kom­ma till sjuk­hu­set så till­frisk­na­de flic­kan snabbt.

Blan­ca Mon­ta­no döm­des till tret­ton års fäng­el­se mot sitt ne­kan­de.

Åkla­ga­ren hävdade att hon ha­de gjort det för att vin­na till­ba­ka man­nen som var flic­kans far.

Foto: TUSCON POLICE

De dol­da ka­me­ror­na på sjuk­hu­set av­slö­ja­de Blan­ca Mon­ta­no.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.