Skräck­ho­tel­let i Los Ang­e­les

Två se­ri­e­mör­da­re bland ­gäs­ter­na. En kvinn­lig gäst som blir av­sku­ren vid mid­jan. En ­an­nan kvinn­lig gäst vars rutt­nan­de kropp i fle­ra vec­kor ­lig­ger i de and­ra ho­tell­gäs­ter­nas dricks­vat­ten. Vi­lar det en för­ban­nel­se ­­över gamla Ho­tel Ce­cil i Los Ang­e­les

Mord & Mysterier - - Mysteriet - Text: Ka­ta­ri­na Norr­grann

När Ho­tel Ce­cil var ny­byggt i mit­ten på 1920ta­let var de ty­pis­ka ­gäs­ter­na väl­bär­ga­de ­af­färs­re­se­nä­rer. Men med åren tap­pa­de så väl själ­va bygg­na­den som kli­en­te­let sin glans. Ho­tel Ce­cil lig­ger vid Skid Row, Los Ang­e­les ökän­da slum­kvar­ter. Ho­tel­let kom att bli ett till­håll för män­ni­skor som be­fann sig ba­ra nå­got pinn­hål hög­re upp i den so­ci­a­la rang­ord­ning­en än de hem­lö­sa stac­ka­re som drev om­kring på ga­tor­na ut­an­för.

Det sägs att Eli­za­beth Short vis­ta­des på Ho­tel Ce­cil in­nan hon blev mör­dad. Hon var ba­ra 22 år och dröm­de om att bli film­stjär­na. En ja­nu­a­rimor­gon 1947 hit­ta­des hen­nes tu­de­la­de kropp på en öde­tomt. Eli­za­beth Short ha­de bli­vit ka­pad vid mid­jan. Hen­nes mun var upp­sku­ren till ett gro­teskt grin. En­ligt ob­du­cen­ten ha­de hon kvävts till döds av blo­det som for­sat från de sön­derskur­na kin­der­na.

När det blev känt att den unga kvin­nan all­tid ha­de klätt sig i svart kom en be­gå­vad ru­brik­ma­ka­re på att kal­la hen­ne för ”Svar­ta Dah­li­an”. Myc­ket tack va­re det sug­ges­ti­va nam­net blev fal­let ett av USA:s mest mytomspun­na mord. Många te­o­ri­er har pre­sen­te­rats ge­nom åren, men Dah­li­a­mor­det är fort­fa­ran­de olöst.

På 50- och 60-ta­len blev Ho­tel Ce­cil ökänt för att män­ni­skor tog si­na liv ge­nom att hop­pa ut ge­nom fönst­ren. 1962 kas­ta­de sig en kvinn­lig ho­tell­gäst ut från ni­on­de vå­ning­en och lan­da­de på en äld­re man som gick för­bi på ga­tan. Bå­da av­led.

1985 bod­de se­ri­e­mör­da­ren Ri­chard Ra­mi­rez – The Night Stal­ker – på Ho­tel Ce­cils övers­ta vå­ning. Bland de hund­ra­tals rot­lö­sa ex­i­sten­ser som hyr­de de bil­li­ga rum­men kun­de han kom­ma och gå obe­märkt och ostört vi­la upp sig mel­lan si­na mor­dor­gi­er.

Ra­mi­rez höll Los Ang­e­les i skräck un­der drygt ett år. Han bröt sig in och över­föll so­van­de män­ni­skor i de­ras hem, mör­da­de, tor­te­ra­de och våld­tog. Ett av hans of­fer var en 81-årig kvin­na, i fle­ra fall blev små barn vittnen till gro­tes­ka över­grepp. Ri­chard Ra­mi­rez döm­des till dö­den för 14 mord, fem mord­för­sök och el­va våld­täk­ter, men han dog i can­cer in­nan do­men hann verk­stäl­las.

1991 ha­de jour­na­lis­ten Jack ­Un­ter­we­ger mör­dat sex kvin­nor hem­ma i Ös­ter­ri­ke. Han åk­te till USA med det of­fi­ci­el­la syf­tet att skri­va om brotts­sce­nen i Los Ang­e­les, där tog han in på sam­ma ho­tell som sin fö­re­bild The Night Stal­ker.

Un­der sin vis­tel­se på Ho­tel ­Ce­cil mör­da­de Un­ter­we­ger tre unga kvin­nor. De var pro­sti­tu­e­ra­de som klätt­ra­de upp för brand­ste­gen till hans rum el­ler som han ploc­ka­de upp på ga­tor­na i Skid Row. Han ströp kvin­nor­na med

Un­der sin vis­tel­se mör­da­de han tre unga kvin­nor

de­ras eg­na bh-band och dum­pa­de krop­par­na ut­om­hus.

Till­ba­ka i Ös­ter­ri­ke blev Jack Un­ter­we­ger gri­pen och dömd till livs­tids fäng­el­se för nio mord. Han häng­de sig i sin cell ef­ter att do­men ha­de fal­lit.

Ef­ter mil­len­ni­e­skif­tet byt­te Ho­tel Ce­cil äga­re. I stäl­let för lång­tids­ut­hyr­ning av rum åt folk som in­te ha­de råd med rik­ti­ga lä­gen­he­ter sik­ta­de man nu in sig på bud­get­bo­en­de för unga tu­ris­ter. I sam­band med det­ta rus­ta­de man upp de­lar av bygg­na­den.

Men ho­tel­lets

för­ban­nel­se ver­kar ha sut­tit dju­pa­re än rö­ken i de in­pyr­da mat­tor­na och de sol­ki­ga ta­pe­ter­na. Snart skul­le Ho­tel ­Ce­cil drab­bas av än­nu en tra­ge­di. Eli­sa Lam, 21, var en ka­na­den­sisk stu­dent som res­te runt i USA på egen hand. Hon tog in på Ho­tel Ce­cil och ef­ter någ­ra da­gar, den 31 ja­nu­a­ri 2013, var hon spår­löst för­svun­nen.

Ett par vec­kor se­na­re bör­ja­de de and­ra gäs­ter­na kla­ga på att vat­ten­tryc­ket var då­ligt och att vatt­net – som de drack och du­scha­de i – var brun­svart och såg äck­ligt ut. När ho­tell­per­so­na­len un­der­sök­te vat­ten­tan­kar­na up­pe på ta­ket gjor­de de den ohygg­li­ga upp­täck­ten. I en av ci­ster­ner­na låg den rutt­nan­de nak­na krop­pen av Eli­sa Lam. Hen­nes klä­der flöt bred­vid hen­ne.

Ob­duk­tio­nen vi­sa­de

att den unga kvin­nan ha­de drunk­nat. Hon ha­de in­te va­rit på­ver­kad av dro­ger när hon dog och det fanns ing­et som tyd­de på att hon skul­le ha ut­satts för våld. Fal­let av­skrevs som ”en olyc­ka till följd av Lams psy­kis­ka till­stånd”, men fle­ra frå­ge­tec­ken kvar­står.

Ta­ket där vat­ten­tan­kar­na fanns var låst och lar­mat. Luc­kan till tan­ken där hon låg var så tung att det kräv­des att två män tog i med ge­men­sam­ma kraf­ter för att öpp­na den. Hur ha­de Eli­sa Lam ta­git sig ut på ta­ket och hur ha­de hon lyc­kats öpp­na luc­kan? Och det kanske kons­ti­gas­te av allt – hur ha­de hon kun­nat stänga den ef­ter sig när hon väl var in­ne i tan­ken?

De sista bil­der­na på Eli­sa Lam, som togs av en över­vak­nings­ka­me­ra i en av ho­tel­lets his­sar, gör fal­let än­nu me­ra märk­ligt. Den ljud­lö­sa fil­men vi­sar hur hon till en bör­jan fö­re­fal­ler att göm­ma sig för nå­gon, hon stry­ker längs väg­gar­na och tryc­ker feb­rilt på knap­par­na ut­an att lyc­kas få his­sen att fun­ge­ra. Ef­ter en stund ser hon ut att bör­ja pra­ta med och ges­ti­ku­le­ra mot nå­gon.

Fanns det en an­nan per­son där? Var Eli­sa Lam verk­li­gen en­sam när hon tog sig ut på ta­ket? Ha­de hon nå­gon med sig, var det nå­gon an­nan som öpp­na­de och stäng­de luc­kan till vat­ten­tan­ken?

Eli­sa Lams an­hö­ri­ga vän­tar fort­fa­ran­de på svar.

Ef­ter tra­ge­din byt­te ho­tel­let namn till Stay on Main. Den som in­te lå­ter sig av­skräc­kas av ho­tel­lets blo­di­ga histo­ria el­ler hård­fö­ra om­giv­ning­ar er­bjuds, av bil­der­na på hem­si­dan att ­dö­ma, ett gans­ka en­kelt men triv­samt bo­en­de. För runt 800 kro­nor nat­ten får du ett dub­bel­rum på det­ta ”bou­ti­que-ho­tell/ vand­rar­hem i hjär­tat av Los Ang­e­les”.

Var Eli­sa Lam verk­li­gen ­en­sam när hon tog sig ut på ­ta­ket?

Foto: PO­LI­SEN

Jack Un­ter­we­ger mör­da­de tre kvin­nor un­der sin vis­tel­se på Ho­tel Ce­cil.

Foto: AP

Mor­det på Eli­sa­beth Short, ’’Den svar­ta ­dah­li­an’’, är fort­fa­ran­de olöst.

Film­se­kven­sen på Eli­sa Lam sam­ma dag som hon för­svann har väckt ota­li­ga spe­ku­la­tio­ner. Hon ser ut att göm­ma sig, tit­tar has­tigt ut och kli­ver se­na­re ut och ser ut som om hon ta­lar med nå­gon.

Ett av rum­men man kan bo i på Stay on Main i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.