En is­kall kon­spi­ra­tion som led­de till mord

Mord & Mysterier - - Relationer - Text: Mi­ra Mi­cic och Gu­nil­la Granqvist

Gö­ran Lund­blad mör­da­des av sin dot­ter Sara Lund­blad och hen­nes pojk­vän Mar­tin Törn­blad.

Mo­ti­vet: De skul­le ­kom­ma över hans ­mil­jo­ner.

Den 63-åri­ge lant­bru­ka­ren Gö­ran Lund­blad för­svann spår­löst från sitt hem i För­lö­sa ut­an­för Kal­mar i au­gusti 2012.

Två år se­na­re bör­ja­de po­li­sen grä­va på ett fält i när­he­ten av hans hus. Två me­ter ner i jor­den hit­ta­de man Gö­ran Lund­bergs dö­da kropp.

Lant­bru­ka­ren, som var en av de ri­kas­te i lä­net sågs sist på en bank i Kal­mar 29 au­gusti 2012.

Hans dot­ter Sara Lund­blad an­mäl­de för­svin­nan­det till po­li­sen – för att se­dan själv bli åta­lad för mor­det, till­sam­mans med sin 23-åri­ge pojk­vän Mar­tin Törn­blad.

En­ligt åta­let som

läm­na­des in i no­vem­ber 2014 ha­de pa­ret in­gått en mord­pakt. Till­sam­mans ha­de de pla­ne­rat och ut­fört mor­det för att kom­ma åt lant­bru­ka­rens peng­ar, en­ligt åkla­ga­ren.

Någ­ra vec­kor ef­ter Gö­ran Lund­bergs för­svin­nan­de ru­bri­ce­ra­des ären­det om till dråp. Po­li­sen gjor­de ef­ter­sök­ning­ar och även Mis­sing pe­op­le kopp­la­des in och gjor­de fle­ra frukt­lö­sa sök.

En av dem som var med var The­re­se Tang, 32.

Vid fle­ra till­fäl­len träf­fa­de hon Mar­tin Törn­blad. Han bör­ja­de få käns­lor för hen­ne och vil­le be­rät­ta nå­got. Hon spe­la­de med och fick ho­nom att de­tal­je­rat be­rät­ta om då­det. För The­re­se Tang be­rät­ta­de Mar­tin om hur han kli­vit in i Gö­rans sov­rum med ett ha­gel­ge­vär och på upp­ma­ning av Sara skju­tit ho­nom i hu­vu­det. Krop­pen vi­ra­de han och flick­vän­nen se­dan in i pre­sen­ning och sju, åt­ta varv av blått plast­band.

The­re­se Tang kon­tak­ta­de po­li- sen som grep Mar­tin Törn­blad. Dagen där­på greps även flick­vän­nen Sara Lund­blad.

En vec­ka se­na­re hit­ta­des den dö­de lant­bru­ka­rens kropp – på den plats som Mar­tin pe­kat ut på en kar­ta.

Krop­pen låg i en pre­sen­ning, in­vi­rat med blått plast­band.

Bå­da de grip­na ne­ka­de till brott.

Mar­tin ne­ka­de dess­utom till att han sagt nå­got till Mis­sing Pe­op­le-kvin­nan.

Ef­ter att in­spel­ning­en pre­sen­te­ra­des för ho­nom slu­ta­de han pra­ta med ut­re­dar­na.

En­ligt polisens för­un­der­sök-

ning hjälp­tes de åt för att un­dan­rö­ja be­vis.

Bland an­nat ska de el­dat upp Gö­rans pass och slängt hans mo­bil­te­le­fon i en göd­sel­brunn. Där­ef­ter ska de ta­pet­se­rat om och bytt mat­tan i rum­met där mor­det sked­de.

– I fal­let med Gö­ran Lund­blad var det hon som kom med idén. Om man lyss­nar på de­ras te­le­fon­sam­tal fram­kom­mer det att hon vill ha det gjort. Han är väl så små­ning­om väl­digt med på det, sä­ger Ulf Ås­gård, psy­ki­a­ter och spe­ci­a­list på gär- nings­man­na­pro­fi­ler.

Bå­da miss­tänk­ta har ge­nom­gått en så kal�lad li­ten sin­nes­un­der­sök­ning. Men ing­en av dem miss­tänks li­da av nå­gon all­var­lig psy­kisk stör­ning.

I bör­jan av no­vem­ber 2014 åta­la­des pa­ret för mor­det.

Bäg­ge döm­des till var­de­ra 18 års fäng­el­se.

Sara Lund­blad har ett barn till­sam­mans med Mar­tin Törn­blad. Men in­te hel­ler det­ta barn kom­mer att är­va någ­ra av ­Gö­ran Lund­bergs för­mö­gen­het.

Foto: PRI­VAT

Sara Lund­blad och ­hen­nes pojk­vän Mar­tin Törn­blad gjor­de upp pla­ner­na på hur de skul­le ta li­vet av hen­nes pap­pa Gö­ran Lund­blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.