Ja­ga­de ef­ter sexsla­var

Mord & Mysterier - - Relationer - Text: Gu­nil­la Granqvist

Ge­rald och Char­le­ne Gallego ha­de ett ge­men­samt in­tres­se: Våld­samt sex.

Bäg­ge två ha­de haft fle­ra stor­mi­ga äk­ten­skap in­nan de träf­fa­de varand­ra, men där slu­ta­de egent­li­gen lik­he­ten.

Char­le­ne kom från en ­väl­bär­gad och sta­bil fa­milj, me­dan ­Ge­rald ha­de på­bör­jat sin kri­mi­nel­la ba­na re­dan som 13-åring då han för­gri­pit sig på en sex­å­rig flic­ka. Ge­ralds pap­pa ­ha­de av­rät­tats för mord, Char­le­nes var en fram­gångs­rik af­färs­man.

De flyt­ta­de snabbt ihop och gif­te sig 1977. Snart vi­sa­de det sig att de­ras hård­fö­ra sam­liv än­då in­te var till­räck­ligt för Ge­rald. Ibland ha­de de ­tri­ang­el­sex med unga kvin­nor, men Ge­rald blev van­sin­nig om de in­te ge­men­samt äg­na­de sig åt ho­nom. Han slog Char­le­ne sön­der och sam­man när han upp­täck­te att de ha­de haft sex ut­an ho­nom. Som yt­ter­li­ga­re straff för det­ta så väg­ra­de ­Ge­rald ha sex med Char­le­ne – om hon in­te kun­de lu­ra med sig någ­ra ’’sexsla­var’’ åt ho­nom.

Den 10 sep­tem­ber 1978

lu­ra­de pa­ret Kip­pi Vaught, 16, och Rhon­da Scheff­ler, 17, in i sin skåp­bil ut­an­för ett köp­cen­ter i ­Sacra­men­to.

De bå­da våld­tog och tor­te­ra­de dem he­la nat­ten. Där­ef­ter slä­pa­de Ge­rald ut dem på ett öds­ligt fält och sköt dem.

Yt­ter­li­ga­re sex kvin­nor, många av dem ton­å­ring­ar, föll of­fer för pa­ret på sam­ma sätt. Char­le­ne loc­ka­de in dem i ­skåp­bi­len som hon se­dan ­kör­de me­dan Ge­rald våld­tog kvin­nor­na.

Den 2 no­vem­ber, 1980 gjor­de de dock ett miss­tag då de tving­a­de pa­ret Ma­ry Eli­za­beth So­wers, 21, och hen­nes fäst­man, Craig Mil­ler, 22, in i ­bilen un­der va­pen­hot. Ett vitt­ne såg hän­del­sen och skrev ned re­gi­stre­rings­num­ret.

Po­li­sen lyc­ka­des hit­ta ­Ge­rald och Char­le­ne först två vec­kor se­na­re. De­ras se­nas­te of­fer var in­te läng­re i li­vet.

I häk­tet vitt­na­de Char­le­ne mot Ge­rald i ut­byte mot en straff­lind­ring.

Rät­ten döm­de Ge­rald till ­dö­den. Char­le­ne fick 16 år i fäng­el­se.

In­nan döds­do­men skul­le verk­stäl­las av­led Ge­rald av tjock­tarmscan­cer.

Char­le­ne fri­gavs 1997, hon byt­te namn och bor nu ­nå­gon­stans i Ka­li­for­ni­en.

Foto: ALAMY

Char­le­ne var gra­vid då ­pa­ret greps 1980 och ­ge­nom att vitt­na mot ­Ge­rald fick hon straff­lind­ring. Ge­rald sköt­te sitt eget för­svar – ut­an fram­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.