Bäg­ge del­tog i den ut­drag­na tor­ty­ren

Mord & Mysterier - - Onda Relationer - Text: Gu­nil­la Granqvist

na­de fri­vil­ligt ett blod­prov. Han be­trak­ta­des som sam­ar­bets­vil­lig.

Paul och Karla ha­de ett stor­sla­get bröl­lop 1991 i On­ta­rio. Le­en­de po­se­ra­de de ut­an­för kyr­kan ­sam­ti­digt som po­li­sen gjor­de ett fruk­tans­värt fynd i en an­nan del av sta­den.

Psy­ki­a­tern och gär­nings­man­na­pro­fi­le­ra­ren Ulf Ås­gård var just då på be­sök hos FBI när sam­ta­let kom in.

– En ut­re­da­re vän­de sig till mig och sa: Jag har ald­rig hört ta­las om nå­got lik­nan­de. De har hit­tat ett lik in­gju­tet i en ce­ment­hög.

Flic­kan, vars kropps­de­lar låg inkaps­la­de, iden­ti­fi­e­ra­des se­na­re som Les­lie Ma­haf­fy, 14.

Tre år se­na­re hit­tas Kris­ten French, 15, i ett skogs­bryn strypt med en ­elsladd. Krop­pen ha­de tvät­tats och hå­ret var av­klippt.

Den 1 feb­ru­a­ri 1993 ploc­ka­des 28-åri­ge Paul Ber­nar­do in av po­li­sen i To­ron­to. Dna-­pro­vet från våld­täk­ter­na var klart och det råd­de inga tvi­vel om att han var de­ras gär­nings­man.

Men det var Karla som av­slö­ja­de att han ock­så kun­de kny­tas till bäg­ge mor­den. För ut­re­dar­na be­rät­ta­de hon att Paul ­ha­de tving­at hen­ne att va­ra del­ak­tig, att han ho­tat hen­ne till ­li­vet. Han ha­de ock­så miss­hand­lat hen­ne vid ett fler­tal till­fäl­len.

Po­li­sen er­bjöd hen­ne straff­lind­ring för sin in­bland­ning om hon be­rät­ta­de allt hon ­viss­te. Karla gick med på upp­gö­rel­sen och be­rät­ta­de nu ­ock­så vad som egent­li­gen ha­de hänt med ­hen­nes lil­la­sys­ter Tam­my.

En ny ob­duk­tion gjor­des och man kun­de kon­sta­te­ra spår av ett nar­kos­me­del. Det rör­de sig allt­så om tre mord.

När rät­te­gång­en in­led­des blev ju­ryn choc­kad av be­vis­ma­te­ri­a­let som ock­så vi­sa­de en helt ­an­nan si­da av Karla.

Pa­ret ha­de fil­mat den ut­ drag­na tor­ty­ren de ut­satt si­na ­of­fer för och Karla ha­de i all­ra högs­ta grad va­rit del­ak­tig. De ha­de även spe­lat in en egen sex­vi­deo cir­ka två vec­kor ef­ter ­Tam­mys död. Karla ha­de då på sig sin lil­la­sys­ters klä­der.

Po­li­sen höll dock sitt av­tal och Karla döm­des till 12 år i fäng­el­se, trots all­män­he­tens hög­ljud­da pro­tes­ter.

Paul hävdade att den som fak­tiskt ha­de mör­dat dem var hans hust­ru. Han döm­des till livs­tids fäng­el­se.

Karla släpp­tes 2005 och bor kvar i Ka­na­da.

Foto: GETTY IMAGES

Paul Ber­nar­do av­tjä­nar ett livs­tids­straff för våld­täk­ter­na och mor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.