’’Mör­dar­pa­ren stöt­tar varand­ra’’

Mord & Mysterier - - Onda Relationer - Text: Gu­nil­la Granqvist

Mord & Mysterier frå­ga­de Psy­ki­a­tern Ulf Ås­gård, en av lan­dets le­dan­de ­ex­per­ter på psy­ko­lo­gis­ka pro­fi­ler om se­ri­e­mör­dar­pa­ren och de­ras driv­kraf­ter. Hur hit­tar mör­dar­na ­varand­ra?

– När det gäl­ler sam­ver­kan­de mör­da­re tän­ker man of­ta på män­ni­skor i den und­re värl­den som dödar sva­ga­re per­so­ner i sin verk­sam­het, men det händer he­la ti­den och är egent­li­gen in­te in­tres­sant i det här sam­man­hang­et. Sen finns det folk som sam­ver­kar i tri­ang­eld­ra­man. Då är det en tred­je part som in­trä­der i re­la­tio­nen och sam­ver­kar med sin äls­ka­re el­ler ­äls­ka­rin­na för att till ex­em­pel ta död på den för­småd­da ma­kan. De fal­len är in­tres­san­ta för att be­skri­va käns­lor.

Men så finns det en grupp som jag har stu­de­rat li­te ­när­ma­re och det är så­na fall där två ­el­ler fle­ra be­går mord ut­an ­up­pen­bart mo­tiv. I Sve­ri­ge finns det möj­li­gen tre fall av så­da­na mör­da­re.

Vil­ka skul­le det va­ra?

– Det förs­ta är ett mord på en ho­mo­sex­u­ell ser­vi­tör i Stock-

holm 1983. De tor­te­ra­de ho­nom in­nan han dog. Jag har sett ­bil­der­na och hop­pas att ing­en ­an­nan gör det.

Det and­ra fal­let är ett bråk i en fyl­lekvart där tre be­kan­ta till ­off­ret kas­tar sig över ho­nom, mör­dar ho­nom och för­pac­kar ho­nom i en lå­da. Se­dan åker de ut till sto­ra Vär­tan och stjäl­per ­lå­dan i sjön.

Det tred­je fal­let är in­tres­sant. Två kvin­nor, even­tu­ellt var de les­bis­ka, mör­da­de 1979 en man de ha­de träf­fat vid fle­ra till­fäl­len. När den ena kvin­nan ha­de sam­lag med man­nen så stack den and­ra en kniv i ryg­gen på ho­nom. De miss­hand­la­de ho­nom och ströp ho­nom med ett par strump­byx­or.

Åt­minsto­ne den ena av de här kvin­nor­na ha­de dömts för mord i Fin­land. Se­na­re bo­sat­te sig hon i en hus­vagn vid Val­halla­vä­gen i Stock­holm. Där ut­för­de hon två mord och det är oklart om hon var en­sam om att ge­nom­fö­ra dem.

Men hur bör­jar det? Hur kan två per­so­ner sam­ti­digt tyc­ka att mord är en bra idé?

– Al­la re­la­tio­ner star­tar ju nå­gon­stans. Det kan klic­ka bätt­re mel­lan per­so­ner som till ex­em­pel vill va­ra un­der­giv­na el­ler do­mi­ne­ran­de. De som är av­vi­kan­de och li­te hjälp­lö­sa hit­tar varand­ra och stöt­tar varand­ra. Så små­ning­om kom­mer man fram till det här.

Att en­ga­ge­ra nå­gon i att mör­da and­ra – det är svårt och jag har inga ex­em­pel på folk som flyt­tat ifrån en sam­ver­kan­de mör­da­re för att sen spar­ka igång det med nå­gon an­nan av det enk­la skä­let att det är för svårt att en­ga­ge­ra en se­ri­e­mör­dar­kom­pis.

När man tit­tar på de här fal­len ver­kar sex och tor­tyr of­ta va­ra ett in­slag.

– I många av de här fal­len finns det ju up­pen­bart sex­u­el­la mo­tiv. Det hand­lar om att nå­gon ­ne­ut­ra­li­se­ras och att man har sam­lag med den svårt ska­da­de ­el­ler till och med li­ket. Det sex­u­el­la in­sla­get ska man in­te un­der­vär­de­ra, det är en be­ty­dan­de in­gre­di­ens.

Foto: ULLA LEMBERG

Två kvin­nor sam­ver­ka­de vid ett bru­talt mord på en man 1979. Den ena kvin­nan gjor­de sig ock­så skyl­dig till fler mord.

Foto: BJÖRN LIN­DAHL

Psy­ki­a­tern Ulf Ås­gård har ti­di­ga­re ar­be­tat vid rikskri­mi­na­lens gär­nings­man­na­pro­fil­grupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.