Köp­te tändväts­ka på mord­da­gen

Mord & Mysterier - - Från Ostraffad Till Dubbelmördare -

Steg för steg gick san­ning­en upp för ut­re­dar­na. Lik­he­ter­na och sam­ban­den mel­lan de äld­re pa­rens döds­fall kun­de in­te ba­ra va­ra en till­fäl­lig­het.

Det var föns­ter­put­sar­na som först slog larm om bran­den i Lund­bergs hus i Nor­ra­ham­mar den 28 maj 2015. Men det tog in­te lång tid för po­lis och tek­ni­ker att upp­täc­ka att pa­ret ha­de mör­dats. Gär­nings­man­nen ha­de läm­nat bå­de mord­va­pen och ­and­ra spår ef­ter sig. Men fram­förallt var det tändväts­kan som led­de ut­re­dar­na rätt. När man kon­trol­le­ra­de var flas­kor­na var köp­ta föll en vik­tig pus­sel­bit på plats. På af­fä­rens över­vak­nings- ka­me­ra syn­tes en skrat­tan­de ­Zo­ran Ra­do­vano­vic. Kloc­kan vi­sa­de 15.01 på mord­da­gen. På dis­ken fram­för ho­nom: Fy­ra flas­kor tändväts­ka. Sam­ma dag som bran­den bröt ut i Hö­kensås, ett par må­na­der ti­di­ga­re, vi­sa­de kvit­ton att han ha­de gjort li­kan­de in­köp i sam­ma bu­tik.

Den 8 ju­ni höll po­li­sen ett förs­ta för­hör med fi­nans­man­nen. Då ha­de man re­dan bör­jat nys­ta i ett even­tu­ellt sam­band med pa­ret Jons­sons död i Hö­kensås. Lik­he­ter­na mel­lan brän­der­na var slå­en­de och det ha­de även rul­lat in tips om Zo­ran och hans af­färs­kon­tak­ter med pa­ret. Ställd in­för mis­stan­kar­na bör­ja­de fi­nans- man­nen plöts­ligt er­kän­na mor­den i Nor­ra­ham­mar.

– Ja, jag är skyl­dig till det. Äh … Jag vet in­te ex­akt vad som hän­de. Det är som ett töc­ken. Jag slog ihjäl dem, med ett ba­se­boll­trä.

Där­e­mot för­ne­ka­de han all ­in­bland­ning i Hö­kensås.

Zo­ran bör­ja­de be­rät­ta hur han an­länt till vil­lan i Nor­ra­ham­mar ef­ter 17-ti­den den 27 maj. Syf­tet var att dis­ku­te­ra af­fä­rer som man up­pen­bar­li­gen var oen­se om. Med sig ha­de han cham­pagne och räk­mac­kor. Man­nen var en­sam hem­ma och de sat­te sig och åt och drack kaf­fe i kö­ket. Stäm­ning­en blev allt mer upp­het­sad.

– Gam­malt groll. Peng­ar. Av­slu­ta­de gamla af­fä­rer som, ja, som vi in­te var rik­tigt över­ens om.

”Grol­let” ha­de se­dan över­gått till mer all­var och krav från Lund­bergs si­da.

– Krav som han upp­re­pat ­un­der en lång tid. Jag upp­fat­ta­de det som ren ut­press­ning, sä­ger Zo­ran i för­hör.

När de gick ner i ar­bets­rum­met sat­te sig Lund­berg vid skriv­bor­det. Zo­ran tog upp sitt ba­se­ball­trä och at­tac­ke­ra­de ho­nom bak­i­från.

– Jag slår med ba­se­boll­trät mot hans hu­vud, det mås­te va­ra mer än en gång.

Man­nen dog tro­li­gen ome­del­bart och ef­ter en stund kom hans hust­ru hem från job­bet. Zo­ran Ra­do­vano­vic miss­hand­la­de då

Jag tål in­te åsy­nen av blod

även hen­ne med ba­se­ball­trä­et.

– Hon kom ju in här och ser ka­o­set på kon­to­ret, hon skri­ker ju och jag får pa­nik. Jag har ing­en min­nes­bild nu att jag slår hen­ne med ett ba­se­boll­trä men det mås­te jag ha gjort. Jag har ing­en min­nes­bild av blod över­hu­vud­ta­get. Jag vet in­te var­för. Det kanske är för att jag in­te tål åsy­nen av blod.

Ef­teråt häll­de han ut tändväts­ka och tän­de på. Den rätts­me­di­cins­ka un­der­sök­ning­en vi­sa­de att kvin­nan var vid liv när el­den bröt ut men att hon dog av brand­rö­ken. Ra­do­vano­vics min­nes­bil­der från kväl­len var grum­li­ga. Han kun­de in­te för­stå var­för han mör­dat pa­ret.

– Jag vet in­te var­för, in­te hur jag kän­de. Jag skul­le hemskt gär­na vil­ja ve­ta det och att ock­så min fa­milj får ve­ta, så att de nå­gon gång fram­ö­ver kan li­ta på mig igen. Det ha­de va­rit lätt att för­kla­ra om jag kanske ha­de va­rit en nar­ko­man el­ler haft ett fle­ra si­dor långt brotts­re­gis­ter. Men jag är ing­en vålds­man.

I no­vem­ber 2015 åta­la­des Zo­ran för de bå­da dub­bel­mor­den. Un­der al­la för­hör fort­sat­te han kon­se­kvent ne­ka till att ha mör­dat ­pa­ret Jons­son i Hö­kensås. I rät­te­gång­en i Jön­kö­pings tings­rätt vän­de han sig till Lund­bergs ­an­hö­ri­ga:

– Jag kän­ner in­te igen mig i si­tu­a­tio­nen jag har ham­nat i. Jag för­står när jag ser al­la an­hö­ri­ga som sit­ter här vil­ken smär­ta jag or­sa­kat er al­la. Det gör mig djupt ång­er­full. Ha­de jag kun­nat ha­de jag ta­git all smär­ta ifrån er och lagt det på mig.

Men hans ur­säkt togs in­te emot.

– Det ska bli väl­digt skönt att slip­pa se dig, sa en av sö­ner­na i rät­ten.

I mit­ten av ja­nu­a­ri döm­des ­fi­nans­man­nen till livs­tids fäng­el­se för de bå­da dub­bel­mor­den och till att be­ta­la drygt el­va mil­jo­ner kro­nor i ska­de­stånd. En­ligt do­men ha­de han även be­gått grova be­drä­ge­ri­er mot 17 per­so­ner. I stäl­let för att in­ve­ste­ra peng­ar­na åt kli­en­ter­na ha­de han köpt ak­ti­er i eget namn el­ler kon­su­me­rat peng­ar­na, nå­got han ­er­kän­de.

Rät­te­gång­en i hov­rät­ten in­led­des den 18 mars.

Foto: PO­LI­SEN

Zo­ran kö­per tändväts­ka. Skrat­tar och sto­jar. Det vi­sar sig att det in­te är förs­ta gång­en som han kö­per sto­ra mäng­der tändväts­ka i bu­ti­ken.

Foto: PO­LI­SEN

Bil­der från polisens för­un­der­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.