The­re­se kropp ha­de ­le­gat i hu­set he­la ti­den

Mord & Mysterier - - Bakom Kulisserna: Genombrottet -

Tis­da­gen den 21 april gick po­li­sen ut med ef­ter­lys­ning­en: The­re­se Palm­kvist, en 31-årig kvin­na från Långs­hyt­tan i Da­lar­na, var spår­löst för­svun­nen.

In­for­ma­tio­nen var knapp­hän­dig. Man miss­tänk­te att hon var kid­nap­pad, men det fanns ing­en miss­tänkt. En an­hö­rig an­mäl­de för­svin­nan­det den 13 mars.

Kort ef­ter att tex­ten pub­li­ce­ra­des på Af­ton­bla­dets sajt skrev även and­ra me­di­er om fal­let. Bil­den på The­re­se, fö­re­stäl­lan­de en röd­hå­rig kvin­na, som höll i en svart katt, spreds som en löp­eld på nä­tet.

Hur kun­de en kvin­na från ett li­tet sam­häl­le i Da­lar­na för­svin­na spår­löst, ut­an att det upp­täck­tes på så lång tid?

För oss på re­dak­tio­nen var näs­ta frå­ga att för­sö­ka ta re­da på om det var ett brott som be­gåtts el­ler om det fanns en an­nan för­kla­ring.

Man kan såklart in­te ve­ta med sä­ker­het, men man kan rätt snabbt ska­pa sig en bild.

Ef­ter någ­ra sam­tal fick jag ve­ta att The­re­se Palm­kvist job­ba­de som över­sät­ta­re, bod­de i ett li­tet hus och höll sig li­te för sig själv. Hon ha­de ti­di­ga­re en pojk­vän, ing­en viss­te om för­hål­lan­det var slut el­ler in­te.

Ing­en viss­te när ex­akt The­re­se för­svann.

Men en sak var al­la över­ens om, att hon äls­ka­de si­na två kat­ter över allt an­nat: ”Hon skul­le ald­rig läm­na dem så här. Nå­got hemskt mås­te ha hänt.”

Po­li­sen sök­te ige­nom hu­set, ut­an att hit­ta nå­got. Man kon­sta­te­ra­de att det fanns mat i kat­ter­nas mat­skå­lar.

Någ­ra da­gar se­na­re ef­ter­lys­tes hen­nes pojk­vän, miss­tänkt för kid­napp­ning­en.

Da­gar­na gick, po­li­sen vän­ta­de på livs­tec­ken – som ald­rig kom. Ut­red­ning­en stod still.

Allt tyd­de på att den röd­hå­ri­ga kvin­nan in­te läng­re var vid liv. Skul­le man nå­gon­sin få ve­ta vad som hänt hen­ne?

Först den 27 mars, två vec­kor ef­ter att The­re­se an­mäl­des för­svun­nen och det lil­la hu­set spär­ra­des av, lyc­ka­des po­li­sen få tag i en kri­mi­nal­sök­hund.

Hun­den och fö­ra­ren skul­le le­ta ige­nom tom­ten, hu­set an­sågs va­ra ge­nom­sökt och klart.

Ge­nom­brot­ten kom ge­nom en slump. Dör­ren till The­re­se lil­la hus stod på glänt, po­li­sen ha­de läm­nat hu­set olåst och obe­va­kat. Hun­den drog ge­nast in, ner till käl­la­ren, och mar­ke­ra­de kraf­tig.

Hund­fö­ra­ren be­höv­de ba­ra flyt­ta på en sak. Där låg The­re­ses dö­da kropp, in­rul­lad i en mat­ta. Hen­nes rö­da hår häng­de ut.

The­re­ses pojk­vän greps se­dan i ett skogs­om­rå­de, miss­tänkt för mord. Han ne­kar till brott.

Det är långt ifrån sä­kert att ­åkla­ga­ren, när och om pojk­vän­nen åta­las, lyc­kas över­ty­ga rät­ten att det är ställt ut­om rim­lig tvi­vel att det är just han som bragt The­re­se om li­vet.

Hu­set var obe­va­kat och olåst. Har det på­ver­kat be­vi­sens vär­de? Hur kun­de po­li­sen mis­sa krop­pen? Har den flyt­tats dit ef­ter att hu­set spär­rats av? Vem var det som ma­ta­de kat­ter­na un­der vin­tern? En ano­nym an­mä­la­re hör­de av sig till Läns­sty­rel­sen re­dan fle­ra må­na­der in­nan för­svin­nan­det bör­ja­de ut­re­das. I an­mä­lan om van­vård som in­kom via myn­dig­he­tens hem­si­da upp­gavs ex­ak­ta upp­gif­ter om The­re­se och kattra­sen. Det var länge se­dan kvin­nan syn­tes till, skrev den mys­tis­ka an­mä­la­ren – som val­de att in­te lar­ma po­li­sen. Två så­da­na an­mäl­ning­ar fanns. Vem var det?

När dog The­re­se? När pojk­vän­nen häk­ta­des skrev åkla­ga­ren att man­nen miss­tänks för mord som be­gåtts ”nå­gon gång un­der ti­den 1 no­vem­ber 2016 till 27 mars 2017”. Det är många frå­gor som mås­te få svar för att fal­let ska ­kun­na lö­sas.

Hu­set var obe­va­kat och olåst – har det på­ver­kat be­vi­sens vär­de?

Namn: Mi­ra Mi­cic. Ål­der: 45. Gör: Krim­re­por­ter. 2003. Job­bat på Af­ton­bla­det se­dan:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.