Maria, 24, var ’’en fa­ra för den ­all­män­na sä­ker­he­ten’’

Mord & Mysterier - - Kriminalhistoria -

Ita­li­ens­ka Maria Vet­té­se, 24, greps 1908 ef­ter att en stu­len guld­ring kun­de kopp­las till hen­ne. Hon och hen­nes man och pa­rets två små barn ha­de rest långt, de ha­de va­rit i Egyp­ten, Tur­ki­et, Ru­mä­ni­en och Tyskland.

Maria för­sörj­de sig ge­nom att ­spe­la drag­spel på ga­tor och går­dar, hen­nes man sål­de mo­sa­ik- och trä­ar­be­ten och job­ba­de som hant­lang­a­re på byg­gen. Fa­mil­jen var in­ne­bo­en­de hos en lands­man på Sto­ra Glas­bruks­ga­tan, de sak­na­de så väl bo­hag som me­del till sitt ­up­pe­häl­le.

Po­li­sen an­höll om att över­ståt­hål­laräm­be­tet skul­le ut­vi­sa ­fa­mil­jen ur ri­ket ef­tersom för­äld­rar­na in­te ha­de nå­got ord­nat ar­be­te och ’’mås­te an­ses våd­li­ga för den all­män­na sä­ker­he­ten’’.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.