För­äl­dern sö­ker ständigt vård för sitt barn

Mord & Mysterier - - Münchhausen By Proxy -

BMSI, barn­miss­han­del ge­nom sjuk­vårds­in­sat­ser, är si­tu­a­tio­ner där vård­nads­ha­va­ren, of­tast ­mo­dern, ut­sät­ter sitt barn för ut­red­ning­ar och ­be­hand­ling för sym­tom som är på­hit­ta­de el­ler fram­kal­la­de av vård­nads­ha­va­ren själv. Ef­tersom Mün­h­hau­sen by proxy egent­li­gen är en di­a­gnos av för­äl­dern så ­lig­ger det ut­an­för barn­sjuk­vår­dens an­svars­om­rå­de. Den svens­ka ter­men BMSI be­skri­ver i stäl­let de hand­ling­ar som bar­net blir ut­satt för – onö­di­ga och po­ten­ti­ellt smärt­sam­ma el­ler skad­li­ga sjuk­vårds­in­sat­ser som för­äl­dern dri­ver ige­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.