West Me­sa-mor­den – ’’Ben­sam­la­ren från New Mex­i­ko’’

Mord & Mysterier - - Fortfarande En Fara - Käl­la: Al­bu­quer­que Jour­nal

Den 2 feb­ru­a­ri 2009 var en kvin­na ute med sin hund i West Me­sa-­ök­nen i New Mex­i­ko då hon gjor­de ett märk­ligt fynd. Ett män­ni­sko­ben stack upp ur jor­den.

När ut­re­da­re bör­ja­de grä­va stod det snart klart för dem att de snubb­lat över en av de störs­ta brotts­plat­ser­na i ame­ri­kansk kri­mi­nal­histo­ria. El­va kvin­nor låg be­grav­da i om­rå­det.

En po­lis i Al­bu­quer­que, Ida Lo­pez, ha­de runt 2005 bör­jat en ut­red­ning då fle­ra pro­sti­tu­e­ra­de kvin­nor plöts­ligt ha­de för­svun­nit. Al­la ut­om en av dem åter­fanns i gra­var­na.

Ut­re­da­re tror nu att mör­da­ren grävt fle­ra gra­var i ök­nen som in­te kom­mit till an­vänd­ning. Man har från en he­li­kop­ter kun­nat kon­sta­te­ra för­änd­ring­ar i mar­ken som ty­der på att nå­gon flyt­tat på jord­la­ger.

Två män är in­tres­san­ta i ut­red­ning­en: Jo­seph Blea, som för när­va­ran­de av­tjä­nar ett långt fäng­el­se­straff för en rad våld­täk­ter och Lo­ren­zo Mon­toya, en våld­sam sex­kö­pa­re som mör­da­de en pro­sti­tu­e­rad i sin trai­ler 2006.

Kvin­nans pojk­vän dök upp strax där­ef­ter och sköt Lo­ren­zo Mon­toya i hu­vu­det.

Huruvi­da nå­gon av dem var in­blan­da­de i West Me­sa-mor­den ut­reds än­nu. Fal­let är fort­fa­ran­de öp­pet.

Foto: AP

En av de störs­ta brotts­plat­ser­na i ame­ri­kansk kri­mi­nal­histo­ria. Det tog ett år ba­ra att fast­stäl­la off­rens iden­ti­te­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.