Au­to­mat­mör­da­ren – för­gif­ta­de dryck i Ja­pan

Mord & Mysterier - - Fortfarande En Fara -

Vil­ken tur! El­ler? Året var 1985 i Ja­pan då fle­ra per­so­ner som stop­pa­de si­na mynt i läsk­au­to­ma­ten fick två flas­kor istäl­let för en. Men det var in­te allt de fick.

Ef­ter att ha druc­kit någ­ra klun­kar blev någ­ra sju­ka. I värs­ta fall så slu­ta­de de att an­das dagen där­på.

Snart gjor­de po­li­sen den skräm­man­de upp­täck­ten: Nå­gon ha­de spet­sat dryc­ken med ett gif­tigt ogräs­me­del och ha­de helt en­kelt läm­nat ex­tra flas­kor i va­ru­luc­kan på oli­ka plat­ser i lan­det. Åt­minsto­ne tio ­per­so­ner av­led ef­ter att ha fått i sig med­let och 35 ska­da­des, men över­lev­de.

Au­to­mat­fö­re­ta­gen sat­te upp var­nings­skyl­tar om att be­trak­ta ’’ex­tra’’ flas­kor med störs­ta miss­tänk­sam­het. Den skyl­di­ge har ald­rig åkt fast.

Bonu­sen i läsk­au­to­ma­ter­na som ing­en vil­le ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.