Hig­h­way of te­ars – lif­tar­nas skräck i Ka­na­da

Mord & Mysterier - - Fortfarande En Fara - Ca­ri­na Berg­feldt

Den 724 kilo­me­ter långa sträc­kan från Prin­ce Ru­pert till Prin­ce Ge­or­ge är en klas­sisk nor­da­me­ri­kansk lands­väg.

In­bäd­dad av klip­pi­ga berg, mäk­ti­ga flo­der, to­tempå­lar och oänd­li­ga sko­gar sling­rar sig Yel­lowhe­ad Hig­h­way 16 ge­nom Ka­na­das Bri­tish Co­lum­bia.

Men vägen bär en mörk hem­lig­het. Un­der de se­nas­te 45 åren har minst 20 – kanske så många som 49 – kvin­nor för­svun­nit el­ler mör­dats längs sträc­kan, som av off­rens an­hö­ri­ga fått nam­net Tå­rar­nas väg, Hig­h­way of te­ars.

Ing­en har nå­gon­sin dömts för ­nå­got av brot­ten.

De flesta av offren hör till Ka­na­das ur­sprungs­be­folk­ning. Mör­da­ren har ploc­kat upp kvinn­li­ga lif­ta­re. Det finns i prin­cip inga and­ra färd­sätt än bil i om­rå­det.

En väg­skylt var­nar för möj­li­ga kon­se­kven­ser av att lif­ta längs Hig­way of te­ars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.