’’Il Mostro’’ – för­la­gan till Han­ni­bal Lector

Mord & Mysterier - - Fortfarande En Fara -

När Tom Har­ris

skrev ’’När lam­men tyst­nar’’ ha­de han en för­la­ga för ka­rak­tä­ren ­Han­ni­bal Lector: ’’Il Mostro’’, el­ler Monst­ret i ­Flo­rens.

Mel­lan 1968 och 1985 sked­de 16 ut­stu­de­ra­de dub­bel­mord i den ita­li­ens­ka sta­den. Förö­va­ren rik­ta­de främst in sig på kär­lekspar som väns­la­des i ut­kan­ter­na av Flo­rens och hans sig­num var skräc­kin­ja­gan­de. Ef­ter att ha skju­tit si­na of­fer på nä­ra håll tog mör­da­ren trofé­er av de dö­da kvin­nor­na, skar av de­ras köns­de­lar och bröst.

Fy­ra män har fängs­lats för mor­den vid oli­ka tid­punk­ter. En av do­mar­na har upp­hävts ef­ter över­kla­gan­de och de and­ra är starkt ifrå­ga­sat­ta.

Spe­ku­la­tio­ner­na om ’’Il Mostro’’ har va­rit många – att det rör sig om en sa­ta­nis­tisk sekt el­ler svart ma­gi. Men att mör­da­ren är ut­stu­de­rat ond­ske­full vitt­nar hans se­nas­te kän­da fall om.

När pa­ret Je­an Michel Kra­veichvi­li och Na­di­ne Ma­ri­out för­svann i en skog nä­ra Flo­rens 1985 dök inga ef­ter­lys­ning­ar upp.

Åkla­ga­ren Sil­via del­la Mo­ni­ca fick då en ovän­tad för­sän­del­se – en del av Na­di­nes bröst till­sam­mans med ett brev om var krop­par­na fanns.

Käl­la: The In­de­pen­dent, The Mir­ror

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.