Här stä­dar po­li­sen mord­plat­sen

Mord & Mysterier - - Bilden - Text: Lennart Håård Foto: Kai Rehn

Kloc­kan är mel­lan sju och åt­ta på mor­go­nen den 1 mars när Af­ton­bla­dets fo­to­graf Kai Rehn tar den här bil­den på Svea­vä­gen i Stock­holm.

Två män stä­dar bort blo­det på trot­to­a­ren. Någ­ra tim­mar ti­di­ga­re, fre­da­gen den 28 feb­ru­a­ri kloc­kan 23.21, sköts Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Olof Pal­me ihjäl här när han var på väg hem ef­ter ett bio­be­sök med sin hust­ru Lis­beth.

Dagen ef­ter är Kai Rehn på plats med upp­drag att fo­to­gra­fe­ra brotts­plat­sen. – Jag blev själv för­vå­nad att jag kun­de kom­ma så långt fram och att de höll på att stä­da på brotts­plat­sen, sä­ger han. Det var po­li­sen som gav or­der om städ­ning­en och bil­den av­slö­jar ett av många för­ödan­de miss­tag i ut­red­ning­en:

Mord­plat­sen spär­ra­des ald­rig av ­en­ligt reg­ler­na.

Mör­da­ren sågs fö­re mor­det stå ­lu­tad med hän­der­na mot De­ko­ri­mas föns­ter och med ryg­gen mot ga­tan, ­en­ligt vittnen. Fin­gerav­tryck på fönst­ren har ald­rig sökts. Mör­da­ren la­de sin vänst­ra hand på Pal­mes axel. Men DNA-spår från ­be­rö­ring­en finns in­te. Mör­da­ren av­los­sa­de det dö­dan­de skot­tet med en Mag­num­re­vol­ver tre ­de­ci­me­ter från Olof Pal­me. Det fanns krut­stänkt på Pal­mes över­rock. Sam­ma krut­stänkt fanns själv­klart på mör­da­rens jack­ärm. Chris­ter Pet­ters­sons jac­ka un­der­sök­tes ald­rig. Mord­ku­lan låg på en snö­dri­va nä­ra tun­nel­ba­nened­gång­en och hit­ta­des den 2 mars av en pri­vat­per­son. Ku­la num­mer två låg på and­ra si­dan Svea­vä­gen och hit­ta­des ock­så av en pri­vat­per­son.

I sin fri­an­de dom skri­ver Svea hov­rätt: ”Vad som sär­skilt är äg­nat att inge be­tänk­lig­he­ter är att det i må­let in­te finns tek­nisk be­vis­ning, som kan bin­da gär­nings­man­nen till brot­tet. ” Pal­me­mor­det är fort­fa­ran­de olöst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.