FAK­TA

Mord & Mysterier - - Män Som Hatar Kvinnor -

Namn: Eli­sa­beth Mas­si Fritz. Ål­der: 49. Bor: I Stock­holm.

Fa­milj: Sam­bon Leif, två barn, tre bonus­barn och två hun­dar.

Yr­ke: Ad­vo­kat, spe­ci­a­li­se­rad på att fö­re­trä­da ut­sat­ta brottsof­fer, rätts­ex­pert i ­me­dia, bla SVT, sam­hälls­de­bat­tör.

Ak­tu­ell: Har många mål, bland an­nat fle­ra grupp­våld­täk­ter. Var även mål­sä­gan­de­bi­trä­de i Ju­li­an ­Assange-må­let som ny­li­gen la­des ned, fö­re­trä­der bar­nen i ett upp­märk­sam­mat kvin­nomord i Märs­ta, mål­sä­gan­de­bi­trä­de i dub­bel­mord i ­Sol­len­tu­na, där en son är miss­tänkt för att ha mör­dat si­na för­äld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.