Kap­ten klän­ning: ­Po­lis­che­fen som var en sex­u­ell sa­dist

Mord & Mysterier - - Män Som Hatar Kvinnor -

Gö­ran Lind­berg ar­be­ta­de som po­lis­chef och po­lis­mäs­ta­re och var även rek­tor för po­lis­hög­sko­lan.

Han fö­re­läs­te fli­tigt runt om i Sve­ri­ge om ­jäm­ställd­hets­ar­be­te och mo­ral och fick, av si­na kol­le­gor nam­net ”Kap­ten Klän­ning”. Se­na­re vi­sa­de det sig att han levt ett dub­bel­liv och sam­ti­digt äg­nat sig åt våld­sam­ma sa­dis­tis­ka sex­u­el­la över­grepp och våld­täk­ter. När en hal­lick dog 2009 av­slö­ja­des Lind­bergs namn i en te­le­fon­bok.

Ef­ter polisens spa­ning­ar greps Lind­berg i ­Falun när han skul­le kö­pa sex av en 14-årig flic­ka och döm­des se­na­re till sex års fäng­el­se. To­talt fäll­des han på 17 av 23 åtals­punk­ter, bland an­nat för miss­han­del, våld­täkt, grov våld­täkt, köp av sex­u­ell tjänst och kopp­le­ri.

En psy­ko­lo­gisk un­der­sök­ning in­om kri­mi­nal­vår­den vi­sa­de att Gö­ran Lind­berg var far­lig och upp­fyll­de kri­te­ri­er­na för en sex­u­ell sa­dist.

I rät­te­gång­en fö­re­träd­de Eli­sa­beth Mas­si Fritz en av kvin­nor­na.

– Vil­ken dub­bel­mo­ral den man­nen ha­de. Att gå ut och pra­ta jäm­ställd­het, lag­fö­ra för­ö­va­re, va­ra po­lis och sam­ti­digt äg­na sig åt de vid­ri­ga brot­ten. Han ska­da­de he­la rätts­vä­sen­det.

Foto: PER-OLOF SÄNNÅS

Gö­ran Lind­berg döm­des till sex års fäng­el­se för bland an­nat grov våld­täkt, miss­han­del och kopp­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.