Plastik­ki­rur­gen Carl Troi­li­us: Söv­de och våld­tog pa­ti­en­ter

Mord & Mysterier - - Män Som Hatar Kvinnor -

Troi­li­us var en fram­gångs­rik plastik­ki­rurg och drev kli­ni­ken Plastik­ki­rur­gi­cent­rum i Mal­mö med en om­sätt­ning på över 40 mil­jo­ner kro­nor. Han var även känd från tv-se­ri­en Plastik­kli­ni­ken som vi­sa­des i Ka­nal 5 år 2004. 2007 an­mäl­des han för våld­täkt av en ung kvinn­lig pa­ti­ent. Un­der ett in­grepp miss­tänks han ha sövt kvin­nan med söv­nings­med­let Propo­fol och våld­ta­git hen­ne på kli­ni­ken. I för­hö­ren er­kän­de han att han ha­de haft sex med pa­ti­en­ter men me­na­de att de ha­de va­rit fri­vil­li­ga.

2007 döm­des han till fy­ra års fäng­el­se av hov­rät­ten i Skå­ne för grov våld­täkt. Fle­ra and­ra kvin­nor an­mäl­de se­na­re Troi­li­us för oli­ka sex­brott men ut­red­ning­ar­na har lagts ner. Eli­sa­beth Mas­si Fritz var den våld­tag­na kvin­nans mål­sä­gan­de­bi­trä­de.

– Jag tyck­te att han var en råt­ta i rätts­sa­len. Han var sä­kert en ­tuf­fing när han dro­ga­de ned si­na pa­ti­en­ter och gav sig på dem på ett fruk­tans­värt sätt, vil­ket han även gjor­de mot den här tje­jen. Men han var in­te sär­skilt tuff i rätts­sa­len. Jag kal­la­de ho­nom sam­hälls­far­lig, tror till och med att jag sa att han var li­ka far­lig som Ha­ga­man­nen. Då re­a­ge­ra­de han och tit­ta­de på mig. Jag tyck­te att han var en väl­digt far­lig man och jag und­rar fort­fa­ran­de hur många som han egent­li­gen för­grep sig på.

Foto: KRISTER HANS­SON

’’Jag und­rar fort­fa­ran­de hur många som han egent­li­gen för­grep sig på’’, sä­ger Eli­sa­beth Mas­si Fritz om plastik­ki­rur­gen Carl Troi­li­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.