Stu­re­plans­pro­fi­ler­na: Våld­täk­ten väck­te en ­folk­storm

Mord & Mysterier - - Män Som Hatar Kvinnor -

Våld­täkts­må­let är ett av Sve­ri­ges mest upp­märk­sam­ma­de nå­gon­sin. 2007 åta­la­des två män, 26 och 21 år, för att ha våld­ta­git en 19-årig kvin­na ef­ter ett natt­klubbs­be­sök. Men bå­da fri­a­des i tings­rät­ten. Män­nen hävdade att kvin­nan ha­de va­rit be­ru­sad och sam­tyckt till sex.

Do­men blev starkt kri­ti­se­rad, ska­pa­de folk­storm och kvin­nan sök­te upp Eli­sa­beth Mas­si Fritz som fö­re­träd­de hen­ne i hov­rätts­för­hand­ling­ar­na.

– Do­men var fel­ak­tig och de la­de skul­den på brottsoff­ret.

När hon läs­te do­men tänk­te hon att det bor­de räc­ka för fäl­lan­de dom.

– Vi hit­ta­de SOS-sam­ta­let som an­vän­des som be­vis. Och vi ha­de in­tyg från en psy­ko­log som vi­sa­de på hen­nes om­fat­tan­de psy­kis­ka li­dan­de. Hon var ju en frisk och pigg och ar­bets­för kvin­na i öv­rigt. Men vär­de­ring­ar­na fanns och styr­de i rätts­sa­len, en tjej ska in­te ha sex med två kil­lar. Men så länge det är fri­vil­ligt hör in­te för­do­mar in i vå­ra rätts­sa­lar. Det är brot­tet och gär­ning­en som de ska fo­ku­se­ra på.

– Stu­re­plans­må­let är ett fall som man bär med sig. Det fick stor ef­fekt på mig. Först och främst för att det var ett sex­u­al­brott där det var myc­ket fo­kus på off­ret och in­te för­ö­var­na, det är jag al­ler­gisk mot.

I hov­rät­ten döm­des män­nen till fy­ra års fäng­el­se för grov våld­täkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.