För­ö­va­ren på in­si­dan

Mord & Mysterier - - Philadelphia, 1966 - Gu­nil­la Granqvist

’’Det här är

högst ovan­ligt’’, kon­sta­te­ra­de do­ma­ren Stan­ley Gre­en­berg un­der rät­te­gång­en i Phi­la­del­p­hia.

Cal­vin Jo­nes, 33, stod åta­lad för mord på sin flick­vän Sa­rah Tol­bert. Un­der ett gräl när pa­ret satt i bi­len ha­de Cal­vin miss­hand­lat hen­ne med en gum­mi­slang.

Sa­rah av­led strax där­ef­ter och Cal­vin rap­por­te­ra­de själv in ­mor­det till po­li­sen.

Men rätts­lä­ka­ren Ed­ward ­Al­ba­no ha­de fun­nit nå­got märk­ligt

när han un­der­sök­te krop­pen: Sa­rah Tol­bert led av en ovan­lig ge­ne­tisk sjuk­dom kal­lad sick­le­cel­la­ne­mi som drab­bar de rö­da blod­krop­par­na och kan ge upp­hov till livs­ho­tan­de till­stånd.

Rätts­lä­ka­ren kun­de läm­na fram be­vis för rät­ten att Sa­rah Tol­bert fak­tiskt ha­de av­li­dit på grund av sin åkom­ma i ex­akt sam­ma stund som hen­nes pojk­vän bör­ja­de slå hen­ne.

Cal­vin Jo­nes er­kän­de och ­be­fanns va­ra skyl­dig till miss­han­del, in­te mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.