Kil­lar­na kanske ­val­de att för­svin­na

Mord & Mysterier - - Mysteriet -

gick nå­got väl­digt fel: Hög fart, vat­ten­pla­ning på den plask­vå­ta väg­ba­nan, fö­ra­ren ha­de in­te en chans och in­nan de hun­nit fat­ta vad som hän­de var de re­dan på väg att sjun­ka ner i det mör­ka vatt­net och allt var för sent. Snart syn­tes ba­ra någ­ra bubb­lor, se­dan hör­des ba­ra lju­det av reg­net som trum­ma­de mot ytan…fy­ra unga män var som ra­de­ra­de från jor­dens yta.

El­ler ock­så gick det in­te alls till så.

’’Hym­me’’ kan ha för­svun­nit på si­na eg­na vägar, kanske stack han verk­li­gen till Austra­li­en, där en svensk sjö­man sa sig ha mött ho­nom året ef­ter?

Kil­lar­na i PV:n kanske ock­så val­de att för­svin­na av nå­gon an­led­ning, el­ler så rå­ka­de de in­te ut för en olyc­ka ut­an för ett brott. Ha­de de re­tat upp fel per­so­ner? Ha­de för­svin­nan­det rent ut­av ett sam­band med det spek­ta­ku­lä­ra ”grod­mans­rå­net” som sked­de sam­ma dag i Gö­te­borg? Bank­rå­nar­na, som se­na­re greps, flyd­de ut i Sä­veån kläd­da i grod­mans­dräk­ter.

’’sågs’’ ­kil­lar­na och de­ras PV över­allt, det kom rap­por­ter från Jok­k­mokk i norr till Köpenhamn i sö­der. Men ing­en av poj­kar­na kom nå­gon­sin hem igen.

Ra­mo­na Thor­geirs­son, 65, är Gay Karls­sons lil­la­sys­ter. Hon var 16 år när hen­nes bror för­svann.

– Vi stod varand­ra nä­ra och det var hemskt när det hän­de, hemskt att in­te ve­ta var han var nå­gon­stans. Tan­kar­na på vad som kan ha hänt har jag än i dag, jag tän­ker of­ta på ho­nom. Nå­got har ju hänt med dem, men vad, det är ett frå­ge­tec­ken.

Sys­tern har tap­pat hop­pet om

Åren ef­ter för­svin­nan­de

att få ett svar på vad som hänt.

– Man vill ju tro att han ska fin­nas i li­vet, men det gör han in­te. Då ha­de han hört av sig till oss, det är jag sä­ker på. Nu har det gått så lång tid, så jag tror ald­rig att det här kom­mer att få nå­gon lös­ning, sä­ger hon.

Det se­nas­te året har två lik­nan­de fall kla­rats upp i USA. Tre ske­lett i ett ros­tigt bil­vrak i sjön La­ke Foss i Okla­ho­ma gav den sorg­li­ga lös­ning­en på ett gåt­fullt för­svin­nan­de från 1970 då två poj­kar och en flic­ka kör­de i väg i en bil och för­svann spår­löst. I en å i South Da­ko­ta hit­ta­des en bil med två 17-åri­ga flic­kor som va­rit för­svun­na se­dan 1971. Men de fy­ra kil­lar­na som för­svann i Gö­te­borg som­ma­ren 1965 är fort­fa­ran­de bor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.