1 400 ob­du­ce­ras här var­je år

Mord & Mysterier - - Rättsläkaren -

ti­ons­sa­len. Luk­ten kan ock­så sä­ga nå­got om hur det gick till när män­ni­skan dog, det kan fin­nas al­ko­hol­doft till ex­em­pel. Mitt lukt­sin­ne är ock­så ett ar­bets­red­skap.

På tv ser man of­ta hur rätts­lä­kar­na smör­jer ett me­del un­der nä­san för att ta bort den värs­ta odö­ren.

Det fö­re­kom­mer även i verk­lig­he­ten, men är ing­et som til�läm­pas av de som job­bar i ob­duk­tions­sa­lar­na i Sol­na.

Kat­ha­ri­na L Sjö­lin och hen­nes kol­le­gor ar­be­tar i re­jä­la skydds­klä­der, de bär mun­skydd och har of­ta skär­mar fram­för an­sik­tet. De du­schar all­tid ef­ter ob­duk­tio­ner­na, det finns ock­så möj­lig­het att gå i ba­stun.

Och sam­ta­len med kol­le­gor­na fun­ge­rar som ett slags re­ning på det själs­li­ga pla­net.

– Många frå­gar hur jag kan job­ba med nå­got så svårt, men var­je lä­kar­jobb har svå­ra si­dor. Även all­män­lä­ka­re mås­te ta hand om väl­digt tunga och kom­plexa si­tu­a­tio­ner. Här hos oss har vi in­te sor­gen, det hems­ka, på det sät­tet. När de kom­mer hit är det re­dan över. Det är ett skal som lig­ger här, ett skal som en gång va­rit en män­ni­ska.

fle­ra gång­er till hur re­spek­ten för de dö­da ge­nom­sy­rar ar­be­tet. Hur de verk­li­gen för­sö­ker att han­te­ra var­je kropp, som en gång va­rit en män­ni­ska av kött och blod, med re­spekt och var­sam­het.

Dä­ri in­går ock­så att tän­ka på de ef­ter­le­van­de, som of­ta är i chock och sorg.

– Om nå­gon bli­vit väl­digt svårt ska­dad, över­körd av ett tåg

Hon åter­kom­mer

till ­ex­em­pel, då för­sö­ker tek­ni­ker­na att sy dem så fint som möj­ligt i an­sik­tet så att de an­hö­ri­ga kan se dem och ta far­väl. Det är vik­tigt för män­ni­skor att få se nå­got av en an­hö­rig som gått bort, även om det ba­ra är en hand som vi kan vi­sa så är det bätt­re än att in­te se nå­got alls, för fan­ta­sin är så myc­ket vär­re än verk­lig­he­ten.

– Ska man ha det här job­bet mås­te man tyc­ka om det, man mås­te tyc­ka att det är in­tres­sant. Jag tyc­ker att jag har det bäs­ta jobb som finns. Det är in­te all­tid den rätts­me­di­cins­ka be­döm­ning­en har så stor be­ty­del­se, men ibland är den helt av­gö­ran­de, ­sä­ger Kat­ha­ri­na L Sjö­lin.

– Det känns väl­digt bra att kun­na hjäl­pa till så att sa­ker och ting kom­mer till rät­ta och så att oskyl­di­ga in­te blir döm­da.

8,5 spe­ci­a­lis­ter i rätts­me­di­cin och 6 lä­ka­re un­der spe­ci­a­list­ut­bild­ning ­ar­be­tar på Rätts­me­di­ci­nal­ver­kets rätts­me­di­cins­ka en­het i Sol­na norr om Stock­holm.

Här tar man emot dö­da från ­Stock­holms län, Sö­der­man­lands län och Got­lands län.

Cir­ka 1 400 dö­da krop­par ob­du­ce­ras i Sol­na var­je år, mel­lan 50 och 80 av dem är så­da­na där po­li­sen har en stark miss­tan­ke om brott.

Det finns sex rätts­me­di­cins­ka en­he­ter i Sve­ri­ge. De övri­ga finns i Gö­te­borg, Lin­kö­ping, Lund, Umeå och Uppsa­la.

Det är po­li­sen som be­gär att en rätts­me­di­cinsk ob­duk­tion ska ut­fö­ras.

Kli­nis­ka ob­duk­tio­ner, det vill sä­ga rent me­di­cins­ka un­der­sök­ning­ar, ut­förs av pa­to­lo­ger på al­la av­del­ning­ar för kli­nisk pa­to­lo­gi som finns på många svens­ka sjuk­hus.

Kat­ha­ri­na L Sjö­lin lyf­ter ut och stu­de­rar or­ga­nen. Där­ef­ter läggs de till­ba­ka i krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.