Ja! Skyn­da på din jäv­la bonn­läpp! Jag ha­de ­hun­nit hänga tio ­styc­ken me­dan du ­hål­ler på och fipp­lar!

Mord & Mysterier - - Iskalla Citat -

På 20-ta­let fär­da­des Carl Pan­z­ram

i sin båt Akis­ta, som han köpt ef­ter att ha sålt stöld­gods, fram och åter på East ri­ver i New York.

Bran­chidén var en­kel: Han bröt sig in i and­ra bå­tar och stal allt av vär­de. Men det var in­te det en­da han äg­na­de sig åt. Han an­ställ­de ock­så män som skul­le hjäl­pa ho­nom i hans brott även om de­ras ba­na som med­hjäl­pa­re åt Carl var myc­ket kort. Han dro­ga­de, våld­tog, sköt dem och stjälp­te dem se­dan över­bord. När hans båt kap­sej­sa­de i en storm res­te han till An­go­la för att job­ba åt ett ol­je­bo­lag och gjor­de sig skyl­dig till ett fler­tal mord.

Till­ba­ka i USA åter­upp­tog han sin kri­mi­nel­la kar­riär och fängs­la­des 1928. Han häng­des 1930, skyl­dig till 21 mord varav den sista var en vakt på fängelset.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.