Ed­mund Kem­per: Jag vil­le tes­ta hur det skul­le kän­nas att dö­da ­far­mor

Mord & Mysterier - - Iskalla Citat -

När Ed­mund Kem­per

var 14 år skil­des hans för­äld­rar och ef­tersom hans mam­ma in­te kän­de sig trygg med ho­nom fick han flyt­ta till si­na far­för­äld­rar på de­ras ranch i Ka­li­for­ni­en. 1964 sköt han dem bäg­ge med ett ge­vär som han ha­de fått i jul­klapp året in­nan. Där­ef­ter ring­de han sin mam­ma och till po­li­sen och be­rät­ta­de vad han ha­de gjort.

Ed­mund Kem­per spen­de­ra­de fem år på en rätts­psy­ki­a­trisk in­sti­tu­tion. När han släpp­tes ut flyt­ta­de han hem till sin mam­ma, lyc­ka­des hit­ta en egen lä­gen­het un­der en pe­ri­od, men flytt­ta­de åter­i­gen hem.

Mel­lan 1973 och 1974 dö­da­de han åt­ta kvin­nor, varav de två sista var hans egen mam­ma samt hen­nes vän­ni­na. ­Mor­den var bes­ti­a­lis­ka och in­vol­ve­ra­de bå­de styck­ning och nek­ro­fi­li. Fler av off­rens hu­vu­den be­grav­de han i sin mam­mas träd­gård ef­tersom ’’mam­ma vil­le all­tid att folk skul­le se upp till hen­ne’’.

1973 döm­des han till livs­tids fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.