En fan­tas­tiskt unik li­ve­sänd­ning­

Mord & Mysterier - - Chicago, 1986 - Gu­nil­la Granqvist

Ka­me­ror­na var

rig­ga­de och tv-vär­den Ge­ral­do Ri­ve­ra var tag­gad.

På plats fanns ock­så män iför­da bygg­hjäl­mar och ut­rus­ta­de med skyff­lar samt en bull­do­zer.

Plat­sen var Al Ca­po­nes gam­la till­håll Lex­ing­ton ho­tel i Chi­ca­go och an­led­ning­en till upp­märk­sam­he­ten var ett igen­mu­rat valv som man miss­tänk­te ha­de till­hört gangs­ter­bos­sen.

Uppskatt­nings­vis 30 mil­jo­ner satt bän­ka­de vid si­na tv-ap­pa­ra­ter och följ­de den två tim­mar långa di­rekt­sänd­ning­en där in­nan­mä­tet i val­vet skul­le kom­ma i da­gen.

Dra­ma­ti­ken var stor, för­snac­ket ­ex­al­te­rat. Vad skul­le man kun­na hit­ta där in­ne? Peng­ar? Dö­da ­krop­par? För sä­ker­hets skull fanns även en rätts­lä­ka­re på plats i hän­del­se av det sist­nämn­da.

Ef­ter myc­ket slit och släp så var stun­den kom­men. Ge­ral­do Ri­ve­ra ges­ti­ku­le­ra­de och ton­lä­get höj­des yt­ter­li­ga­re. Vaj­rar spän­des. Pang! Det var öp­pet. Det var ock­så tomt för­u­tom li­te skräp och någ­ra tom­ma bu­tel­jer.

Ge­ral­do Ri­ve­ra be­rät­ta­de se­na­re att så snart ka­me­ror­na ha­de släckts så be­gav han sig till ba­ren tvärs över ga­tan för att bli ’’tequila­full’’. När det sta­di­et var upp­nått ha­de han åter­vänt till sitt ho­tell­rum och hängt upp var-godstör-ej-skyl­ten.

Ge­ral­do Ri­ve­ra i stånd att av­slö­ja maf­fi­a­bos­sen Al Ca­po­nes gam­la skatt­göm­ma. El­ler in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.