Mör­da­ren i tu­rist­pa­ra­di­set

In­tel­li­gent, char­me­ran­de och livs­far­lig – Char­les ’’The ser­pent’’ ­rå­na­de och dö­da­de. Stän­digt gäc­ka­de han po­li­sen och flyd­de med hjälp Sob­h­raj är en av histo­ri­ens kall­blo­di­gas­te mör­da­re. av si­na of­fers pass – än­da fram till hans sista ödes­dig­ra re­sa. Han

Mord & Mysterier - - Mord & Mysterier/ Innehåll - Text: Gu­nil­la Granqvist

Den 18 ok­to­ber 1975 gjor­de en fis­ka­re en fruk­tans­värd upp­täckt på stran­den i Pat­taya i Thai­land. En ung kvin­na låg död i vat­ten­bry­net, ut­sträckt på rygg och iförd en blom­mig bi­ki­ni.

De thai­länds­ka myn­dig­he­ter­na kun­de in­te fast­stäl­la hen­nes

iden­ti­tet. För­mod­li­gen var hon en väs­ter­ländsk tu­rist, kanske var hon en av de många hip­pi­es som frek­ven­te­ra­de strän­der­na? ­Kanske ha­de hon ta­git en överdos och drunk­nat i vå­gor­na?

Un­der ti­den vån­da­des fa­mil­jen Knowl­ton i Se­att­le. De­ras dot­ter Te­re­sa, som van­ligt­vis skic­ka­de brev re­gel­bun­det på sin re­sa i Asi­en, ha­de in­te hört av sig på fle­ra må­na­der. Te­re­sa, som var nå­got av en and­lig sö­ka­re, ha­de va­rit på väg till ett budd­his­tiskt tem­pel i Ne­pal.

Te­re­sas mam­ma skrev och ring­de till ut­ri­kes­de­par­te­ment och am­bas­sa­der och häv­da­de att nå­got ha­de hänt hen­nes dot­ter.

Sju må­na­der se­na­re fick hon

Char­les Sob­h­raj rör­de sig snabbt mel­lan län­der­na så snart miss­tan­kar­na bör­ja­de rik­tas mot ho­nom. Han ha­de mäng­der av pass att väl­ja på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.