Jo­han­na Möl­lers be­rät­tar un­der för­hö­ren om si­na te­o­ri­er om al­ter­na­ti­va gär­nings­män

Mord & Mysterier - - Sommarstugemordet -

1. Jo­han­na upp­ger att hon, Mo­ham­mad, Jo­han­nas ena dot­ter (A) samt fle­ra and­ra är liv­räd­da för nämn­da dot­ters sam­bo (B).

Jo­han­na me­nar att Gö­ran skul­le kö­pa en lä­gen­het till A så att hon skul­le kun­na läm- na B. B be­går där­för mor­det på grund av he­der.

2. Jo­han­na upp­ger att hen­nes son (C) ha­de mo­tiv. Hon sä­ger att Gö­ran har miss­hand­lat ho­nom psy­kiskt ­un­der he­la hans upp­växt. ­En­ligt Jo­han­na så ha­tar C sin mor­far. Det gör ock­så den and­ra so­nen (D). Se­na­re ­sä­ger hon att hon hört C sä­ga att han ska dö­da sin mor­far för att den­ne be­tett sig så ­då­ligt.

3. Jo­han­na sä­ger att hon hört C och B ta­la il­la om ­Gö­ran. Hon tror att B för­mått C att ge­nom­fö­ra mor­det ­till­sam­mans.

4. Jo­han­na på­står att det är ’’tre pun­da­re’’ som mör­dat Gö­ran. Hon väg­rar upp­ge ­de­ras namn ef­tersom de har för myc­ket att för­lo­ra på att sit­ta i fäng­el­se och att det ­där­för är bätt­re om hon tar på sig det.

På frå­gan om vad för ­mo­tiv des­sa per­so­ner skul­le ha sva­rar hon kryp­tiskt att det finns and­ra mo­tiv än peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.