Rym­ning­en ­för­stör­de ­fäng­el­sets ryk­te

Mord & Mysterier - - Alcatraz -

Al­catraz var

mel­lan 1934 och 1963 ett fe­de­ralt fäng­el­se som låg på ön med sam­ma namn i ham­nen ut­an­för San Fran­ci­sco, Ka­li­for­ni­en, USA.

Fäng­el­set var till en bör­jan ­mi­li­tärt, men blev stat­ligt som ett led i kam­pen mot den or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten i bör­jan av 1930-ta­let.

Det var tänkt att va­ra helt ­rym­nings­sä­kert, där­för var ­sä­ker­he­ten ri­go­rös: fång­ar­na ­räk­na­des en gång i tim­men, och de som stred mot reg­le­men­tet be­straf­fa­des ge­nom att sät­tas i ­iso­le­rings­cel­ler på obe­stämd tid. Den värs­ta av dem, ”Hå­let”, var en mör­ker­cell som helt sak­na­de in­red­ning.

To­talt satt över 1500 män på Al­catraz, bland an­nat ökän­da gangs­ters som Al Ca­po­ne, ”Machi­ne Gun” Kel­ly och Al­vin Kar­pis.

Just Kar­pis var den fånge som satt längst på ön – över 25 av de to­talt 29 år som fäng­el­set var i drift.

På or­der av ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Ro­bert Ken­ne­dy stäng­des Al­catraz i mars 1963. Or­sa­ken var att fäng­el­set var för dyrt i drift, men flyk­ten 1962 ha­de ock­så för­stört fäng­el­sets rym­nings­säk­ra ryk­te.

I dag är Al­catraz ett museum som un­der­hålls av Na­tio­nal Park Service. Var­je år be­sö­ker cir­ka 1,3 mil­jo­ner män­ni­skor ön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.