Träd­gårds­ar­ki­tek­tens of­fer göm­des i blomkrukor

Mord & Mysterier - - Krukmördaren - Text: Gu­nil­la Granqvist

Åt­ta of­fer, åt­ta mord­åtal och en träd­gårds­ar­ki­tekt.

Po­li­sen i ­To­ron­to be­fin­ner sig mitt i en av si­na största ­mord­ut­red­ning­ar nå­gon­sin.

Hur många ­krop­par finns ­ned­gräv­da i sto­ra ­plan­te­ringskru­kor runt om i sta­den?

– An­ta­let träd­går­dar vi ska ­un­der­sö­ka har nu ökat från 30 till 75, ­sä­ger ­kri­mi­nal­kom­mi­sa­rie Hank ­Idsinga som le­der ­ut­red­ning­en.

Frå­gan som nu blir allt vik­ti­ga­re är: När bör­ja­de Bru­ce ­McArt­hur, 66, egent­li­gen sin se­ri­e­mör­dar­kar­riär?

An­ta­let of­fer sti­ger i en av Ka­na­das största mordut­red­ning­ar.

Se­dan träd­gårds­ar­ki­tek­ten Bru­ce McArt­hur greps i ­ja­nu­a­ri har po­li­sen lyc­kats iden­ti­fi­e­ra sju män vars kvar­le­vor hit­tats i plan­te­ringskru­kor.

De fles­ta av be­vi­sen har in­häm­tats från ett ga­rage och en tomt till­hö­ran­de Ka­ren Fos­ter och Ron Smith i To­ron­to.

Bru­ce McArt­hur ha­de en över­ens­skom­mel­se med dem om att få för­va­ra si­na verk­tyg i de­ras ga­rage och gen­gäld ut­för­de han träd­gårds­ar­be­te åt pa­ret.

Un­der fle­ra års tid har han klippt grä­set och plan­te­rat prun­kan­de be­go­ni­or i sto­ra kru­kor som pry­der de­ras träd­gård.

En rad mys­tis­ka för­svin­nan­den har skett i To­ron­to un­der de se­nas­te åren. Hb­tq-rö­rel­sen har rik­tat skarp kri­tik mot po­li­sen för att de in­te ta­git si­tu­a­tio­nen på all­var. Nå­gon har haft ho­mo­sex­u­el­la män som mål­tav­la.

Se­dan i no­vem­ber 2017 stod Bru­ce McArt­hur un­der po­li­sens be­vak­ning an­gå­en­de des­sa mys­tis­ka för­svin­nan­den.

Po­li­sen ha­de in­ter­vju­at ho­nom re­dan 2016 ef­ter att han ha­de för­sökt stry­pa en man när de ha­de sex.

– Vi bör­ja­de kys­sas och han tog av mig min skjor­ta. Plöts­ligt tog han ett stryp­tag om min hals, be­rät­ta­de man­nen som ha­de an­mält Bru­ce McArt­hur.

– Han var myc­ket våld­sam. Jag trod­de att han skul­le bry­ta nac­ken av mig.

Det var in­te förs­ta gång­en som Bru­ce McArt­hur ha­de kon­takt med po­li­sen. Re­dan 2003 fick han en vill­kor­lig dom ef­ter att ha at­tac­ke­rat en man­lig pro­sti­tu­e­rad med ett me­tall­rör i den­nes lä­gen­het i The Vil­lage.

Rät­ten för­bjöd Bru­ce McAr­tur att vis­tas i de cen­tra­la kvar­te­ren av To­ron­to, kän­da för sitt sto­ra nö­jesut­bud och ett hem för många ho­mo­sex­u­el­la. Han blev ock­så tving­ad att läm­na sitt dna.

En av de för­svun­na män­nen, ­Andrew Kinsmen, 49, ha­de haft en sex­u­ell re­la­tion med Bru­ce McArt­hur och po­li­sen bör­ja­de in­tres­se­ra sig allt mer för träd­gårds­ar­ki­tek­ten.

De lyc­ka­des hit­ta, och säk­ra spår, från hans gam­la bil som han ha­de sålt till en bil­hand­la­re.

Den 18 ja­nu­a­ri i år slog po­li­sen

Jag trod­de att han skul­le bry­ta nac­ken av mig

till mot Bru­ce McAr­turs lä­gen­het då en man följ­de med ho­nom in.

När de bröt sig in hit­ta­de de man­nen bun­den, men oskadd.

Bru­ce häk­ta­des nu för mor­det på Kinsman och Se­lim Esen.

Po­li­sen bör­ja­de ge­nom­sö­ka ga­ra­get och tom­ten hem­ma hos Ka­ren Fos­ter och Ron Smith med lik­hun­dar. När det bör­ja­de grä­va i de sto­ra blom­kru­kor­na hit­ta­de de kvar­le­vor från ett fler­tal per­so­ner.

Med hjälp av dna, tandav­tryck och tips har åt­ta of­fer iden­ti­fi­e­rats.

I mars gick po­li­sen ut med ett foto på en oi­den­ti­fi­e­rad död man. Det di­gi­ta­la fo­tot kan kny­tas till Bru­ce McArt­hur och ett fler­tal ka­me­ror har ta­gits i be­slag i hans lä­gen­het.

En av Bru­ce McArt­hurs ti­di­ga­re sex­u­el­la kon­tak­ter har hörts då ett foto av ho­nom har hit­tats i lä­gen­he­ten.

– Jag har för­stått att jag kan ha stått på tur. Vem är då den­ne träd­gårds­ar­ki­tekt som även för­sörjt sig som jul­tom­te i di­ver­se shop­ping­cen­ters? Bru­ce McArt­hur väx­te upp i Wood­vil­le, On­ta­rio, norr om To­ron­to i Ka­na­da. Han ha­de en sys­ter och två väl an­sed­da för­äld­rar. En­ligt hans skol­kam­ra­ter sköt­te han sig i sko­lan och han ställ­de ald­rig till med nå­got bråk.

Un­der skol­gång­en träf­fa­de han sin bli­van­de fru, Ja­nice Camp­bell och till­sam­mans flyt­ta­de de till en för­ort till sta­den Osha­wa.

Pa­ret fick en son och en dot­ter och Bru­ce för­sörj­de sin fa­milj som han­dels­re­san­de i mans­un­der­klä­der och strum­por.

Äk­ten­ska­pet bör­ja­de kna­ka i fo­gar­na och i slu­tet av 1990-ta­let tog Bru­ce McArt­hur kli­vet ut ur gar­de­ro­ben och läm­na­de sin ­hust­ru, men de up­pe­höll en god re­la­tion till varand­ra.

Han flyt­ta­de till To­ron­to och ha­de sto­ra eko­no­mis­ka pro­blem som för­sat­te ho­nom i per­son­lig kon­kurs 1999.

Bru­ce var väl­känd i ho­mo­sex­u­el­la kret­sar i To­ron­to.

Han ha­de kon­ton på fle­ra ­dej­tingsaj­ter och sök­te män i al­la åld­rar som var in­tres­se­ra­de av att bli do­mi­ne­ra­de i sex­le­kar.

Han star­ta­de fö­re­ta­get Ar­tistic de­sign och äg­na­de sig åt träd­

gårds­ar­be­te runt om i sta­den.

På sitt fa­ce­book­kon­to pos­ta­de han bil­der på sö­ta kat­ter, ex­o­tis­ka fåg­lar och bil­der av sig själv och oli­ka part­ners ute på klub­bar och restauranger. Många av män­nen var mörk­hy­a­de och ha­de skägg. Här fanns ock­så fo­ton på Bru­ce McArt­hur ut­klädd till tom­te i någ­ra av To­ron­tos köp­cent­rum un­der jul­tid.

Det kom­mer ta år in­nan en ­rät­te­gång kan ta sin bör­jan. Ut­red­ning­en be­står av en mas­siv mängd ma­te­ri­al – där­ibland över­vak­nings­fil­mer och tu­sen­tals fo­ton.

Po­li­sen un­der­sö­ker nu ock­så om det kan fin­nas fall som kan kopp­las till Bru­ce McArt­hur un- der hans tid som han­dels­re­san­de – bå­de i Ka­na­da och i Eu­ro­pa.

Kri­mi­nal­kom­mi­sa­rie Hank ­Idsinga sä­ger att de har minst ett oi­den­ti­fi­e­rat of­fer. Ut­red­ning­en kom­mer nu att ut­vid­gas.

– Vi tit­tar på kal­la fall än­da till­ba­ka till 1970-ta­let då Bru­ce ­McArt­hur var i 25-års­ål­dern. En se­ri­e­mör­da­re bru­kar in­te de­bu­te­ra i 60-års­ål­dern, sä­ger Hank ­Idsinga

Po­li­sen är sär­skilt in­tres­se­rad av sju olös­ta mord­fall i To­ron­to. Al­la be­gicks i slu­tet av 1970-ta­let och off­ren var ho­mo­sex­u­el­la.

Hank Idsinga kom­men­te­ra­de skill­na­den i till­vä­ga­gångs­sätt vad gäl­ler de fal­len i kri­mi­nal­pro­gram­met The Fifth Esta­te:

– De off­ren kniv­höggs till döds och läm­na­des på plat­sen. ­Mör­da­ren för­sök­te in­te gö­ra sig av med krop­pen.

Just nu har po­li­sen svårt att hin­na med att un­der­sö­ka al­la tips som väl­ler in.

En av dem som kon­tak­tat po­li­sen är re­stau­rang­ä­ga­ren A J Kahn som ha­de köpt ett stort bloms­te­rar­range­mang av Bru­ce McArt­hur till sin re­stau­rang.

– Jag är liv­rädd just nu! Gud vet vad som finns i kru­kan!

På grund av ut­red­ning­ens stor­lek kom­mer det att drö­ja in­nan en rät­te­gång mot Bru­ce McArt­hur kan in­le­das.

Foto: AP

Kri­mi­nal­kom­mi­sa­ri­en Hank Idsinga an­län­der till adres­sen där Bru­ce McArt­hur för­va­ra­de si­na träd­gårds­verk­tyg. ’’Som po­lis har jag för­sökt hål­la sta­den To­ron­to trygg i 30 år. När man in­ser att det här har på­gått… Det gör mig arg’’, sä­ger han.

Foto: AP

Po­li­sen har se­dan i ja­nu­a­ri ge­nom­sökt plan­te­ringskru­kor runt om i To­ron­to.

Foto: TT

Vi­an Ewart fick be­sök av po­li­sen. Den sto­ra blom­kru­kan ut­an­för hans hus ha­de han ­be­ställt av Bru­ce McArt­hur.

Foto: AP

Hank Idsinga gick ut till all­män­he­ten och bad om tips för att iden­ti­fi­e­ra ett av off­ren.

Foto: TO­RON­TO POLICE SERVICE

Off­ren. Övers­ta ra­den från väns­ter: Skan­da­raj Na­va­rat­nam, Andrew Kinsman, Se­lim Esen and Ab­dul­ba­sir Fai­zi. Ne­ders­ta ra­den från väns­ter: Ki­rush­na Ku­mar Ka­na­garat­nam, De­an Li­sowick, So­roush Mahmu­di och Ma­jeed Kay­han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.