Det­ta har hänt

Mord & Mysterier - - Krukmördaren -

5 mars 2018:

Po­li­sen går ut med fo­tot av en död och oi­den­ti­fi­e­rad man.

22 mars 2018:

En utred­ning till­sätts för att un­der­sö­ka hur po­li­sen han­te­rat fall av för­svun­na per­so­ner.

11 april 2018:

McArt­hur an­kla­gas för to­talt sju mord. En­ligt po­li­sen mör­da­des Fai­zi runt den 29 de­cem­ber 2010.

16 april 2018: Mor­dan­kla­gel­sen ut­ö­kas till åt­ta fall. Off­ret, en Sri lan­kesisk man vid namn ­Ki­rush­na Ka­na­garat­nam, ha­de in­te an­mälts sak­nad då han in­te ha­de nå­gon fa­milj i Ka­na­da. ­Po­li­sen fick in 500 tips om ­Ka­na­garat­nam ef­ter att ha gått ut med ett foto på ett oi­den­ti­fi­e­rat of­fer vars kvar­le­vor hit­ta­des där McArt­hur för­va­ra­de si­na verk­tyg. 7 maj 2018: När tem­pe­ra­tu­ren sti­ger bör­jar lik­hun­dar un­der­sö­ka tom­ter­na som är in­tres­san­ta i ut­red­ning­en. Vär­men gör ock­så att po­li­sen kan bör­ja med ut­gräv­ning­ar som ti­di­ga­re var omöj­li­ga på grund av fros­ten.

15 maj 2018: Po­li­sen har av­slu­tat en fy­ra må­na­der lång un­der­sök­ning av Bru­ce McArt­hurs lä­gen­het. De har be­slag­ta­git 1 800 fö­re­mål och ta­git 18 000 fo­ton för att do­ku­men­te­ra plat­sen.

’’Det älds­ta mor­det vi har just nu be­gicks för åt­ta år se­dan och vi vet in­te om det sked­de i lä­gen­he­ten el­ler nå­gon an­nan­stans. Men om det finns ba­ra ett hårstrå från det off­ret i lä­gen­he­ten så mås­te vi hit­ta det’’, sä­ger kri­mi­nal­kom­mi­sa­rie Hank Idsinga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.