UT­AN BIN, INGA JORDGUBBAR I MJÖLKEN.

Mord & Mysterier - - Krukmördaren -

Bin är fan­tas­tis­ka små in­sek­ter med en stor upp­gift: de pol­li­ne­rar många av vå­ra grön­sa­ker, frukt­träd och bär­bus­kar. Var tred­je tug­ga vi äter är fak­tiskt be­ro­en­de av bin. Men mat­brist, ke­mis­ka be­kämp­nings­me­del och bo­stads­brist ho­tar vå­ra vik­ti­gas­te mat­pro­du­cen­ter. En tred­je­del av Sveriges vil­da bi­ar­ter är re­dan på väg att för­svin­na. Det kan få sto­ra kon­se­kven­ser för fram­ti­den. Som tur är finns det lös­ning­ar på pro­ble­men! Vi job­bar för fler bloms­teräng­ar som ger pol­len och nek­tar, byg­ger vild­bi­ho­tell och på­ver­kar makt­ha­va­re att stäl­la om till en mer eko­lo­gisk po­li­tik. Till­sam­mans ska­par vi värl­dens bi-vän­li­gas­te land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.