En jour­na­list med in­syn

Mord & Mysterier - - Contents - Gu­nil­la Granqvist

Jour­na­lis­ten Vla­do Ta­neski, 56, var verk­li­gen skick­lig.

Re­dak­tö­rer­na på tid­ning­en No­va Ma­ke­do­ni­ja var im­po­ne­ra­de av den uni­ka in­syn han ha­de i de tre mor­den som be­gåtts i den lil­la sta­den Ki­ce­voˇ i Ma­ke­do­ni­en mel­lan 2005 och 2008. Off­ren, Zi­va­na Te­mel­ko­ska, Lju­bi­ca Li­cos­ka, och Mit­ra Sim­ja­nos­ka, ha­de myc­ket ge­men­samt. De var mel­lan 56–65 år gam­la och ha­de ar­be­tat som stä­ders­kor. De ha­de våld­ta­gits och bli­vit stryp­ta med en te­le­fonsladd. Krop­par­na ha­de hit­tats i ut­kan­ter­na av sta­den inlin­da­de i plast.

Vla­do Ta­neski drog slut­sat­sen i si­na ar­tik­lar att en se­ri­e­mör­da­re gick lös i Kiˇ­ce­vo.

Men det var in­te ba­ra tid­nings­lä­sar­na som för­fä­ra­des av rap­por­te­ring­en. Po­li­sen följ­de Vla­do Ta­neskis ar­tik­lar med sti­gan­de in­tres­se och fat­ta­de snart be­slu­tet att gri­pa jour­na­lis­ten.

Vla­do Ta­neski ha­de skri­vit allt för de­tal­je­rat om mor­den. Han ha­de till och med an­gi­vit ex­akt vil­ken typ av te­le­fonsladd som ha­de an­vänts för att stry­pa kvin­nor­na. In­for­ma­tion som po­li­sen in­te ha­de gått ut med till nå­gon.

Dna från brotts­plat­ser­na vi­sa­de att det in­te råd­de någ­ra tvi­vel om att Vla­do Ta­neski var mör­da­ren.

Den väl an­sed­de re­por­tern ha­de en stor un­dan­gömd sam­ling av ­por­no­gra­fi samt en pro­ble­ma­tisk ­re­la­tion till sin mam­ma som ha­de gått bort.

Vla­do Ta­neski be­gick själv­mord i sin cell i vän­tan på rät­te­gång ge­nom att drän­ka sig i en hink med vat­ten.

Fo­to: GETTY IMAGES

Re­dak­tö­rer­na var myc­ket nöj­da med jour­na­lis­ten Vla­do Ta­neski.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.