Det be­ving­a­de vitt­net

Mord & Mysterier - - Contents - Gu­nil­la Granqvist

Martin Du­ram, 46, sköts till döds med fem skott i sitt hem i Michi­gan, USA, 2015.

Po­li­sen trod­de länge att Martins ­hust­ru Glen­na, 49, ock­så var ett of­fer ­då hon hit­ta­des med en skott­ska­da i ­hu­vu­det.

Men plöts­ligt hör­de Martin Du­rams ex­fru Christi­na Kel­ler av sig till po­li­sen med in­for­ma­tion. Hon ha­de ta­git över vård­na­den om Martin Du­rams äls­ka­de pa­pe­go­ja, grå­ja­kon Bud.

Om och om igen här­ma­de Bud två per­so­ner som ha­de ett våld­samt gräl och rös­ter­na var lät­ta att kän­na igen: Martin Du­ram och hans hust­ru Glen­na Du­ram. Sce­nen av­slu­ta­des med att Bud här­ma­de hus­ses röst som sa: ’’Skjut ­in­te!’’

Den föl­jan­de ut­red­ning­en gav be­vis för att det var Martins fru som ha­de ­hål­lit i ge­vä­ret. Ef­ter mor­det ha­de hon för­sökt be­gå själv­mord ge­nom att ­av­los­sa ge­vä­ret mot sig själv.

In­led­nings­vis vil­le åkla­ga­ren att Bud fak­tiskt skul­le hö­ras i rätts­sa­len, men öns­kan av­slogs.

I ju­li 2017 fann rät­ten Glen­na ­Du­ram skyl­dig till mord och döm­de hen­ne till livs­tids fäng­el­se.

– Bud var där när det hän­de och han snap­par upp pre­cis all­ting, sa­de Martin Du­rams mam­ma Lil­li­an. Bud vitt­na­de ald­rig. Hans nya mat­te hop­pas att han ska kom­ma över den våld­sam­ma ­hän­del­sen.

Fo­to: ABC

Martin och Glen­na Du­rams äk­ten­skap var in­te sär­skilt ­har­mo­nisk t. Nå­got pa­pe­go­jan Bud blev vitt­ne till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.