En mind­re lyc­kad för­bin­del­se

Mord & Mysterier - - Contents - Gu­nil­la Granqvist

För po­li­sen ­mås­te brotts­plat­sen ha lik­nat nå­got di­rekt häm­tat ur en skräck­film.

Fa­mil­jen Ri­chard­sons hem, en vil­la i sta­den Me­di­ci­ne Hat, var täckt av blod­stänk. För­äld­rar­na Marc, 42 och Deb­ra, 48, låg bå­da kniv­hugg­na till döds i käl­la­ren. Den ­åt­ta­å­ri­ga so­nen Ja­son låg död i sin säng en trap­pa upp, om­gi­ven av blod­be­sud­la­de go­se­djur.

Men vad ha­de hänt med fa­mil­jens tolvå­ri­ga dot­ter Jas­mi­ne? Po­li­sen trod­de först att hon ha­de bli­vit ­kid­nap­pad av för­ö­var­na som så ­bru­talt ha­de ut­plå­nat he­la hen­nes ­fa­milj.

Snart fick det in­for­ma­tion om att Jas­mi­ne ha­de setts på ett café till­sam­mans med sin 23-åri­ge pojk­vän Je­re­my Ste­in­ke som Jas­mi­nes för­äld­rar ha­de för­bju­dit hen­ne att träf­fa.

Jas­mi­ne och Je­re­my ha­de bör­jat pra­ta med varand­ra på so­ci­a­la ­me­di­er. I sam­tals­hi­sto­ri­ken hit­ta­de po­li­sen snart vem det var som först ha­de kom­mit på mord­pla­ner­na och som ha­de va­rit på­dri­van­de: Det var Jas­mi­ne Ri­chard­son.

Pa­ret ar­re­ste­ra­des da­gen ef­ter mor­det un­der ett flykt­för­sök.

Un­der rät­te­gång­en fram­kom det att det var Jas­mi­ne själv som ha­de sku­rit hal­sen av sin lil­le­bror.

Jas­mi­ne var den yngs­ta att­­dö­mas för mord i Ka­na­da. Hon fick det längs­ta straf­fet som lagut­rym­met tillät, vil­ket är tio år. Je­re­my Ste­in­ke, 23-åring­en som me­na­de att han var en 300 år gam­mal va­rulv, döm­des till tre livs­tids­straff på varand­ra.

Jas­mi­ne släpp­tes 2016 och le­ver i Ka­na­da un­der skyd­dad iden­ti­tet.

Fo­to: WARNER BROS

Jas­mi­ne och Je­re­my såg sin fa­vo­rit­film, Na­tu­ral Born Kil­lers, kväl­len fö­re mor­den. Fil­men hand­lar om ett kär­lekspar som ger sig ut på en mördartur­né ge­nom USA. ­Hu­vud­rol­ler­na spe­la­des av Woody Har­rel­son och Ju­li­et­te Lewis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.